Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Očkovanie počas pandémie Covid-19
Miloš Jeseňák, Elena Prokopová, Ingrid Urbančíková, Peter Bánovčin
Očkovanie je nevyhnutnou súčasťou komplexnej preventívnej starostlivosti o dieťa, pričom u nás je realizované v rámci národného imunizačného programu (NIP) aj v rámci doplnkových odporúčaných očkovaní. V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou infekcie Covid-19 vyvolanej novým koronavírusom je nežiaduce, aby dochádzalo k neopodstatnenému odkladaniu očkovania v rámci NIP. Priorita je najmä v zachovaní a realizácii základných schém povinného očkovania u dojčiat a batoliat, najmä v prípade kombinovaných vakcín (hexavakcína a MMR), aj očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam. V prípade preočkovania po základnom očkovaní možno kvôli aplikácii posilňovacích (booster) dávok využiť maximálne intervaly v súlade so zákonom alebo SPC konkrétnych vakcín. Očkovanie nevykonávame u detí, ktoré sú v karanténe pre Covid-19 alebo majú známky akútneho respiračného ochorenia. Zaočkovanie dieťaťa počas nerozpoznanej inkubačnej lehoty Covid-19 sa podľa súčasných vedomostí nejaví ako rizikové. Dieťa s potvrdenou infekciou Covid-19 neočkujeme. S očkovaním sa začne až po kompletnej rekonvalescencii z ochorenia.

Vaccination during the Covid-19 pandemic
Vaccination represents an essential part of complex preventive care about child and the majority of the vaccines are applied within the National immunization schedule (NIP) or through the recommended complementary vaccination. Respecting the world pandemic of COVID-19 infection caused by novel coronavirus, it is undesirable to unjustifiably postpone the planned vaccine doses within NIP. The priority is in maintenance and performance of the schedule of primary vaccination in infants and toddlers, especially in case of combined vaccines (hexavaccine and MMR) and also vaccines against invasive pneumococcal diseases. Regarding the booster vaccination, it is recommended to use the maximal intervals in accordance with the legislation and SPC of particular vaccine. Vaccination has to be postponed in children during the quarantine for COVID-19 or in children with the symptoms of acute respiratory diseases. On the other hand, application of vaccine during the unrecognised incubation period of COVID-19 is not considered to be a mistake or risky based on the current knowledge. Child with confirmed COVID-19 is not vaccinated; we are starting vaccination after the full convalescence.
Keywords: COVID-19, coronavirus, vaccination, protection of individual and society
Covid-19 koronavírus očkovanie ochrana jedinca a spoločnosti
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 165-166
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by