Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PÔVODNÉ PRÁCE
Odhad personálnych rezerv internej medicíny na Slovensku
Martin Dúbrava, Ján Šuba ml., Jarmila Jánošiová
Deficit lekárov sa aj vo vyspelých krajinách ráta na desaťtisíce a ďalej bude stúpať. Tisíce lekárov chýbajú už aj na Slovensku. Interná medicína a väčšina internistických disciplín sa nezvyknú vnímať ako prestížne. Najprirodzenejšou substitúciou nedostatku internistických lekárov by bol príchod absolventov lekárskych fakúlt (LF). Anketou (267 vyplnených dotazníkov) sme zisťovali, aký je záujem medikov v piatom ročníku štúdia o internistické disciplíny. Potvrdili sme, že internistické disciplíny nemajú silnú pozíciu: interná medicína skončila až na siedmom mieste rebríčka záujmu, kariérne by ju ako prvú voľbu preferovalo len 5 % medikov, internistické disciplíny 13 %. K razantnejšiemu zlepšeniu neprišlo ani v druhom skrutíniu: ak by medici neuspeli pri hľadaní miesta v odbore nimi najpreferovanejšom, interná medicína by pre nich bola riešením v necelých 7 %, resp. internistické disciplíny v 18 %. Navyše sila presvedčenia o voľbe internistickej profesionálnej budúcnosti bola slabá – spomedzi tých, ktorí uviedli ako prvú voľbu internistický odbor, by v druhej voľbe ostalo pri inom internistickom odbore len 27 %. Najčastejšou motiváciou tých, ktorí videli internistický odbor ako prvú voľbu, bol obsah odboru, nasledovaný vnímaním perspektívy jeho rozvoja (rovnaký však bol podiel tých, ktorí k internistickej voľbe dospeli „zvyškovým princípom“). Do neinternistických odborov medikov priťahoval najmä „záujem o odbor“ (49 %) a vôľa pracovať aj intenzívnejšie manuálne (27 %). Sme presvedčení, že zlepšenie kriticky deficitného personálneho zázemia internistických odborov sa dá dosiahnuť len komplexným prístupom všetkých zainteresovaných (LF, MZ SR, NR SR), ku ktorému nerátame import diskutabilne kvalitných zahraničných absolventov.
 
Estimates of personal reserves of internal medicine in Slovakia
The deficit of doctors, also in developed countries, is in dozens of thousands and will be increasing. Slovakia already lacks thousands of doctors. Most internal medicine disciplines are not usually taken as prestige. The most natural substitution of lack of internal disease specialists would be graduates from faculties of medicine (FM). Our survey (267 fulfilled questionnaires) found out what the interest of medical students in the fifth year of the study is like in internal medicine. We confirmed that it does not have a strong position: internal medicine ended just on the seventh place on the ladder of interest, it was the first career choice just for 5% of medical students, and 13% were interested in internal disease disciplines. Even in the second scrutiny, there was not a change: if medical students failed in finding place in the field they would prefer; internal medicine would be a choice just in less than 7% or internal disease disciplines in 18%.
What is more, the persuasion to choose a professional career in internal medicine was weak - among those who chose internal medicine as the first choice, in the second choice, just 27% would choose another internal disease specialisation. The most frequent motivation for those who saw internal medicine as the first choice is the content of the specialisation, followed by perception of the perspective of its development (however, the share of those who decided to choose internal medicine as ‘a rest item’ was the same). Medical students are attracted to non-internal medicine fields mainly with ‘interest in the specialisation’ (49%) and endurance to work also manually more intensively (27%). We believe, that the improvement in critically deficient personnel background of internal medicine specialisation might be achieved just with a complex approach of all concerned (FM, ministry of health, parliament), where we do not consider the import of foreign graduates of questionable quality.
Keywords: internal medicine, internal medicine specialisations, human resources, a doctor, a medical student
interná medicína internistické odbory ľudské zdroje lekár medik
Interná med. 2019; 19 (10): 369-375
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by