Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Onkocytický papilárny renálny karcinóm v gravidite
Vincent Nagy, Andrej Böör, Ondřej Hes
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Prezentujeme kazuistiku pacientky s hroziacim predčasným pôrodom, u ktorej bol incidentálne až počas hospitalizácie diagnostikovaný obličkový tumor. Použili USG a MR. Na urologické odporúčanie indukovali v 36. gestačnom týždni spontánny pôrod. Prebehol fyziologický pôrod bez komplikácií. Narodil sa zdravý chlapec. Na 6. deň po pôrode bola urobená radikálna nefrektómia. Histologicky išlo o zriedkavý onkocytický papilárny renálny karcinóm s negatívnymi chirurgickými okrajmi, ktorý bol potvrdený imunohistochemickými vyšetreniami. Pooperačný priebeh bol charakterizovaný mimoriadne nepriaznivým onkologickým vývojom a zlou prognózou pacientky. Kontrolné vyšetrenia pre dýchacie ťažkosti rok od operácie potvrdili metastatický proces v hrudníku a dva roky od operácie generalizáciu renálneho karcinómu napriek onkologickej biologickej liečbe sutentom a everolimusom.

Oncocytic papillary renal carcinoma in pregnancy
We present a case report of a patient with a risk of premature birth in which a renal tumour was incidentally diagnosed during hospitalization. They used USG and MR. Upon urological recommendation, they induced spontaneous delivery in the 36th gestational week. Physiological birth was without complications. A healthy boy was born. Radical nephrectomy was performed on the day 6 postpartum. Histologically, it was a rare oncocytic papillary renal carcinoma with negative surgical margins and was confirmed by immunohistochemistry. The postoperative course was characterized by extremely adverse oncological development and poor patient prognosis. Control examinations for respiratory distress a year after surgery confirmed a metastatic process in the chest and two years after surgery generalization of renal carcinoma despite oncological biological treatment with sutent and everolimus.
Keywords: pregnancy, kidney cancer, radical nephrectomy, oncocytic papillary renal cancer, metastatic disease
gravidita karcinóm obličky radikálna nefrektómia onkocytický papilárny renálny karcinóm metastatické ochorenie
Klin urol 2019; 15 (3): 136 – 138
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by