Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Onkoproteomika a karcinóm prostaty
Monika Kmeťová Sivoňová, Peter Kaplán, Zuzana Tatarková, Jana Jurečeková, Henrieta Drobková, Róbert Dušenka, Mark Híveš, Ján Kliment sr.
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Úvod a ciele: Onkoproteomika umožňuje identifikáciu tisícov proteínov, ktoré pochádzajú z nádorových buniek a niektoré z týchto proteínov môžu byť použité ako terapeutické ciele a markery pre včasnú detekciu, terapiu a prognostické hodnotenie pacientov s nádorovým ochorením. Cieľom našej štúdie je identifikácia potenciálne nových prognostických biomarkerov a zhodnotenie ich vplyvu na agresivitu a progresiu karcinómu prostaty.
Materiál a metódy: Hmotnostná spektrometria sa použila na proteomické profilovanie dvadsiatich nádorov prostaty (Gleasonovo skóre 5–9) a desať tkanív BPH ako kontrola.
Výsledky: Štatistická analýza normalizovaných kvantít zodpovedajúcich spotov ukázala, že expresia 82 proteínov bola signifikantne viac ako 1,5-násobne zmenená v skupine karcinómu prostaty oproti BPH (p<0,05). Medzi nimi sme identifikovali najmä cytoskeletálne proteíny a s nimi asociované proteíny, ako sú aktín, tropomyozín, dezmín, vimentín, transgelín a filamín A.
Záver: Predpokladáme, že proteíny identifikované týmto prístupom by mohli napomôcť pri hodnotení rizika karcinómu prostaty a očakáva sa, že povedú k ére personalizovanej terapie.

Oncoproteomics and prostate cancer
Introduction and aims: Oncoproteomics allows to identify thousands of proteins that derive from cancer cells, and some of these proteins may be possibly used as therapeutic targets and markers for the early detection, therapy, and prognostic evaluation of cancer patients. Our study aimed to identify potential new prognostic biomarkers and assessment of their performance on aggressiveness and progression of prostate cancer.
Material and methods: Mass spectrometry was used for proteomic profiling of twenty prostate tumours (Gleason score 5-9) and ten BPH tissues as control.
Results: Statistical analysis of the normalized quantities of matched spots revealed that in the prostate cancer group, expression of 82 proteins was more than 1.5-fold changed vs BPH (p<0.05). Among them, we identified mainly cytoskeleton proteins and cytoskeleton-associated proteins such as actin, tropomyosin, desmin, vimentin, transgelin and filamin A.
Conclusions: We assume that proteins identified by this approach may provide actionable guidance for prostate cancer risk assessment and are expected to lead to an era of personalized medicine.
Keywords: oncoproteomics, biomarkers, prostate cancer
onkoproteomika biomarkery karcinóm prostaty
Klin urol 2019; 15 (3): 115 – 118
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by