Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: RôZNE
Osobnosť Jána Adama Reimana v kontexte dneška
Marián Babčák, František Németh
V čase pandémie COVID-19 si pripomíname 300. výročie od prvej variolizácie, ktorú urobil Ján Adam Reiman (1690 – 1770). Ján Adam Reiman sa narodil v Prešove. Štúdium medicíny ukončil v holandskom Leidene. Po skončení štúdia sa vrátil do rodného Prešova. Počas svojho profesijného života (ako lekár a lekárnik) publikoval okolo 80 odborných, predovšetkým medicínsky zameraných prác. V roku 1719 bol vymenovaný za člena cisárskej Leopoldínsko-karolínskej akadémie (ekvivalent dnešnej Akadémie vied). Rozhodnutie uskutočniť pokus s očkovaním proti kiahňam na vlastných deťoch sa uňho zrodilo pod vplyvom epidémie, ktorá v roku 1720 ohrozovala Prešov. Dcérke urobil lancetou malý zárez na ľavom ramene, do ktorého votrel ešte teplý hnis z kiahničky jej brata a zárez zakryl orechovou škrupinou. Okolie sa postupne zapálilo, ale dievčatko zostalo svieže. Svetové prvenstvo vo variolizácii sa však v medicínskej literatúre priznáva anglickému lekárovi a fyziológovi Edwardovi Jennerovi, ktorý svoje pokusy vykonal nezávisle od Reimana v roku 1796.

The personality of Ján Adam Reiman in the context of today
During pandemic Covid-19 period, we commemorate the 300th anniversary of the first variolization made by Ján Adam Reiman. Ján Adam Reiman (1690 – 1770) was born in Prešov. He finished the medical university in Leiden (Netherlands). After graduating, he returned to his native town Prešov. During his professional life (as a doctor and pharmacist) he published about 80 professional, mainly medical-oriented, works. In 1719 he was appointed as a member of the Imperial Leopoldino-Carolingian Academy (equivalent to today’s Academy of Sciences). His decision to try smallpox vaccination on his own children was made under the influence of an epidemic that threatened Prešov in 1720. He made a small notch on his daughters’ left shoulder with a lancet, into which he put a warm pus from her brother’s smallpox and covered the notch with a walnut shell. The surroundings gradually set fire, but the girl remained fresh. However, the world leadership in variolization is recognized in the medical literature to Edward Jenner, the English physician and physiologist, who conducted his experiments independently of Reiman in 1796.
Keywords: Jan Adam Reiman, variolization, smallpox epidemic
Jan Adam Reiman variolizácia epidémia kiahní
Interná med. 2022; 22 (1): 45-47
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by