Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Osobnostné a psychosociálne aspekty kvality života a komplexná rehabilitačná liečba u žien so stresovou inkontinenciou moču po hysterektómii
Magdaléna Hagovská1, Oliver Dzvoník2
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Cieľ práce: Porovnanie psychického stavu úzkosti inkontinentných pacientok pred rehabilitačnou liečbou a po nej, ako aj niektorých osobnostných faktorov so zdravou populáciou. Hodnotenie kvality života inkontinentných pacientok a jej vplyv na rôzne oblasti života. Metódy: Metódou hodnotenia bol PSSI inventár štýlov osobnosti. Na hodnotenie úzkostného stavu sme použili Beckov dotazník úzkosti. Kvalitu života sme hodnotili dotazníkovou metódou Contlife a IIQ - 7. Na kvantifikáciu uniknutého moču sme použili hodinový vložkový test. Súbor pozostával zo 66 pacientok po vaginálnej a abdominálnej hysterektómii, z uvedeného počtu bolo 46 inkontinentných a 20 bez inkontinencie, kontrolnú skupinu tvorilo 25 zdravých žien. U všetkých pacientok sme realizovali individuálne cvičenie na posilnenie a uvoľnenie svalov panvového dna prostredníctvom opakovanej selektívnej, vôľovej kontrakcie a relaxácie svalov panvového dna, ktoré sme vykonávali dvakrát denne v dĺžke trvania 15 minút. Výsledky: Inkontinentné ženy prejavujú štatisticky významne vyššiu mieru rezervovanosti a sú menej sebaisté ako ženy bez inkontinencie. Oveľa výraznejšie štatisticky významné rozdiely sme zistili vo viacerých osobnostných faktoroch pri porovnaní skupiny pacientok s inkontinenciou a zdravých – boli zistené ešte ďalšie štatisticky významné rozdiely napr. v prejavoch vyššej miery nutkavosti, vo vyššej tendencii ku kritickosti, negativizmu, závislosti, vyššej impulzivity, vyššej miery depresivity a tiež vo vyššej tendencii k ochote obetovať sa. Po absolvovaní komplexnej rehabilitačnej liečby došlo k významnému zníženiu množstva uniknutého moču v g a k zlepšeniu sledovaných faktorov kvality života. Záver: V danej súvislosti sa ukázala výrazná potreba sledovať psychologické faktory, pretože práve tieto aspekty môžu zvýšiť motiváciu pacientov počas konzervatívnej liečby stresovej inkontinencie moču.
stresová inkontinencia moču úzkosť a osobnostné faktory
Klin. urol. 2011; 7 (1): 22-27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by