Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Oxidačné poškodenia dna a karcinóm prostaty
Monika Kmeťová - Sivoňová1, Ľubica Stankovičová1, Marta Vilčková1, Dušan Dobrota1, Mária Kovalská1, Zuzana Tatarková1, Martina Pavlíková1, Ján Kliment2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Úvod a ciele: Poškodenia DNA spôsobené pôsobením reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a nedostatočným fungovaním reparačných mechanizmov DNA sa dáva do súvislosti s nádorovými ochoreniami. Počiatočné štádium karcinogenézy sa spája so zmenami v molekule DNA, ktorými sú zlomy vlákien DNA, modifikácie dusíkatých zásad a cross-linky DNA proteíny. Hlavným produktom oxidačného poškodenia DNA je 8-oxo-7,8-dihydro-2´-deoxyguanozín (8-oxodG), ktorý je považovaný za potenciálny biomarker mutagenézy vyplývajúcej z oxidačného stresu. Cieľom tejto štúdie je sledovať oxidačné poškodenie DNA u pacientov s karcinómom prostaty a u zdravých jedincov, pochopenie mechanizmu, monitorovanie participácie oxidačného stresu v procese poškodenia biologicky dôležitých molekúl a jeho účasti v procese karcinogenézy. Materiál a metódy: Do štúdie, ktorej cieľom bola analýza hladín 8-oxodG s využitím modifikovanej kométovej metódy bolo zaradených 20 pacientov s karcinómom prostaty (priemerný vek 63,35 ± 1,8 roka) a 20 zdravých jedincov (priemerný vek 65,95 ± 1,8 roka). Štatistická analýza výsledkov sa robila pomocou Studentovho párového t-testu. Výsledky: Pacienti s karcinómom prostaty mali signifikantne vyššie hladiny 8-oxodG (p < 0,05) v porovnaní s kontrolnou skupinou. U pacientov s karcinómom prostaty sme zistili pozitívnu koreláciu medzi hladinami 8-oxodG a sérovým PSA, nie však Gleasonovým skóre. Záver: Výsledky našej štúdie poukázali na to, že zvýšený oxidačný stres môže zohrávať úlohu v patogenéze karcinómu prostaty ako dôsledok nerovnováhy oxidant/antioxidant v prospech oxidačného poškodenia DNA.
oxidačný stres 8-oxodG karcinóm prostaty
Klin. urol. 2012; 8 (2-3): 90-94
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by