Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
p27Kip1 V109G polymorfizmus a riziko vzniku karcinómu prostaty
Márk Híveš, Jana Jurečeková, Ján Kliment, Dušan Dobrota, Róbert Dušenka, Klaudia Holečková, Henrieta Drobková, Monika Kmeťová-Sivoňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Úvod a ciele: p27 ako multifunkčný proteín ovplyvňuje rozličné biologické procesy v bunke, od regulácie bunkového cyklu až po reguláciu bunkovej proliferácie, diferenciácie a apoptózy. Najštudovanejší polymorfizmus génu p27 je V109G (rs2066827), kde zámena T za G v kodóne 109 vedie k zámene aminokyselín valínu za glycín, čo by malo mať za následok ovplyvnenie normálnej funkcie p27 prostredníctvom zmeny transkripcie a tiež hladiny samotného proteínu. Výsledkom je dysregulácia bunkového cyklu a indukcia tumorigenézy. Cieľom tejto štúdie bolo sledovať vzťah medzi polymorfizmom V109G a susceptibilitou ku karcinómu prostaty a jeho koreláciu s klinickopatologickými charakteristikami u slovenskej populácie.
Materiál a metódy: U 200 pacientov s karcinómom prostaty a 200 zdravých jedincov sme genotypovali jednonukleotidový polymorfizmus (SNP) génu p27 s využitím polymerázovej reťazovej reakcie s následnou restrikčnou analýzou (PCR-RFLP).
Výsledky: Naša štúdia potvrdila pozitívnu asociáciu medzi karcinómom prostaty a polymorfizmom p27 génu. Ďalej sme zistili, že u pacientov s heterozygotne aj homozygotne mutantnými p27 V109G genotypmi (TG,GG) a hladinami sérového PSA ≥ 10 ng/ml sa riziko karcinómu prostaty signifikantne znižuje v porovnaní s pacientmi s divým p27 genotypom (TT) a hladinami sérového PSA < 10 ng/ml (p < 0,05). Pacienti s karcinómom prostaty s Gleasonovým skóre ≥ 7 a G-alelou mali znížené riziko vzniku tohto ochorenia v porovnaní s pacientmi s Gleasonovým skóre < 7 (p > 0,05).
Záver: Naše zistenia naznačujú, že variant p27 GG môže mať protektívny účinok na riziko vzniku karcinómu prostaty v slovenskej populácii, najmä u mužov s Gleasonovým skóre ≥ 7 a hodnotami sérového PSA ≥ 10 ng/ml.

p27Kip1 V109G polymorphism and prostate cancer risk
Introduction and Aims: p27 as a multifunctional protein affects various biological processes in the cell, ranging from cell cycle regulation to regulation of cell proliferation, differentiation and apoptosis. The most studied polymorphism of gene p27 represents V109G (rs2066827), where the replacement of T by G allele at codon 109 leads to substitution of the amino acid valine by glycine. This polymorphism is believed to affect the normal function of the p27 gene by altering transcription and also affecting protein levels, leading to cell cycle dysregulation and induction of tumorigenesis. This study aimed to investigate polymorphism V109G and its susceptibility to prostate cancer and correlation with clinical-pathological characteristics.
Materials and Methods: In 200 patients with prostate cancer and 200 healthy individuals, we genotyped the single nucleotide polymorphism (SNP) of the p27 gene using a polymerase chain reaction followed by restriction analysis (PCR-RFLP).
Results: Our study confirmed a positive association between prostate cancer and p27 gene polymorphism. We further found that patients with heterozygous as well as homozygous mutant p27 V109G genotypes (TG, GG) and serum PSA levels ≥ 10 ng/ml significantly reduced the risk of prostate cancer compared to patients with wild-type p27 genotype (TT) and serum PSA < 10 ng / ml (p < 0.05). Patients with prostate cancer with a Gleason score ≥ 7 and a G allele had a reduced risk of developing the disease compared with patients with a Gleason score < 7 (p > 0.05).
Conclusions: Our findings suggest that the p27 GG variant may have a protective effect on the risk of prostate cancer in the Slovak population, especially in men with a Gleason score ≥ 7 and serum PSA ≥ 10 ng / ml.
Keywords: p27, gene polymorphism, prostate cancer
p27 génový polymorfizmus karcinóm prostaty
Klin urol 2020; 16 (2-3): 70 – 73
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by