Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Pacienti s anémiou pri chronickej chorobe obličiek na Slovensku
Elena Marušáková, Ivana Dedinská
Cieľ. Jednou z najčastejších komplikácií chronickej choroby obličiek (CKD) je anémia s prevalenciou viac ako 55 % u pacientov s CKD v 3. alebo vo 4. štádiu. Na základe elektronických otázok bol realizovaný výskum zameraný na výskyt a liečbu anémie u pacientov s CKD v rámci vybraných nefrologických ambulancií a dialyzačných stredísk na Slovensku.
Materiál a metódy. Kvalitatívny výskum definoval podklad pre následný kvantitatívny výskum. Ten analyzoval kumulatívne 36 302 pacientov, z toho bolo 906 dialyzovaných, 33 890 nedialyzovaných a 1 506 po transplantácii obličky.
Výsledky. Prevalencia anémie u nedialyzovaných pacientov s CKD v 3. alebo vo 4. štádiu na Slovensku bola 53,6 %. Erytropoetín v liečbe anémie bol podávaný u 22,3 % dialyzovaných pacientov a 14,6 % nedialyzovaných pacientov. Zatiaľ čo u dialyzovaných pacientov bol podiel pacientov liečených intravenóznym a perorálnym železom porovnateľný, nedialyzovaní pacienti užívali perorálne železo 15× častejšie ako intravenózne.
Záver. Z výsledkov získaných pri našej analýze vyplýva, že liečba anémie u pacientov s CKD v SR sa riadi aktuálne platnými odporúčaniami. Prevalencia anémie u slovenských pacientov s CKD je porovnateľná s údajmi z ostatných registrov.
Kľúčové slová: anémia, erytropoetín, dialýza, transplantácia obličky

Patients with anemia in chronic kidney disease in Slovakia

Objective. One of the most common complication of chronic kidney disease (CKD) is anemia with a prevalence higher than 55 % in patients with CKD stage 3 or 4. Based on an electronic survey, it was performed research focused on the incidence and on the treatment of anemia in patients with CKD in selected nephrology clinics and dialysis centers in Slovakia.
Material and methods. Qualitative research set baseline for quantitative research. It analyzed in the follow-up cumulatively 36 302 patients, of which 906 were dialyzed, 33 890 were non-dialyzed and 1506 were after kidney transplantation.
Results. The prevalence of anemia in non-dialyzed patients with CKD in stage 3 or 4 in Slovakia was 53,6%. Erythropoietin was used in the treatment of anemia in 22,3% of dialyzed patients and 14,6% of non-dialyzed patients. While the proportion of patients treated with intravenous and oral iron was comparable in dialyzed patients, non-dialyzed patients used oral iron 15 times more often than intravenously supplied iron.
Conclusion. The results obtained in our analysis show that the treatment of anemia in patients with CKD in the Slovak Republic follows the currently valid recommendations. The prevalence of anemia in Slovak patients with CKD is comparable to the data published by other registries.
Keywords: anemia, erythropoietin, dialysis, kidney transplantation
aménia erytropoetin dialýza transplantácia obličky
Interná med. 2022; 22 (4): 179-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by