Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Papilárny cystadenóm nadsemenníka – opis prípadu
Vladimír Bartoš, Barbora Šafeková, Dušan Pokorný
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Primárne nádory nadsemenníka sú zriedkavé a zahrňujú asi 5 % všetkých intraskrotálnych neoplázií. Väčšinu z nich predstavujú benígne lézie, v rámci ktorých je druhým najčastejším typom papilárny cystadenóm (PCA). Autori opisujú prípad 20-ročného muža bez významnejšieho predchorobia, ktorý mal USG vyšetrením verifikovanú solídno-cystickú tumoróznu masu na hornom póle ľavého nadsemenníka. Mikroskopicky nádor pozostával z rôzne veľkých cýst vyplnených acelulárnou eozinofilnou hmotou. Epitelovú výstelku tvorili cylindrické a kubické bunky so svetlou cytoplazmou, ktoré vytvárali prominujúce intraluminózne papilárne formácie. Imunohistochemicky boli pozitívne na CK7 a PAX-8 a negatívne na RCC antigén a AMACR. Histopatologický obraz a imunofenotyp lézie zodpovedali PCA nadsemenníka. Hoci sa PCA nadsemenníka vyskytuje len veľmi sporadicky, mal by byť zahrnutý v diferenciálnej diagnostike intraskrotálnych paratestikulárnych tumoróznych rezistencií. Aj keď ide o prognosticky nezávažný benígny nádor, pri obojstrannom postihnutí nadsemenníkov môže ísť o jeden z prejavov von Hippelovej-Lindauovej choroby.

Papillary cystadenoma of the epididymis – a case report
Primary tumours of the epididymis are rare and comprise about 5 % of all intrascrotal neoplasms. Most of them are benign lesions, with a papillary cystadenoma (PCA) being the second most common type. The authors describe a 20-year-old man with an unremarkable medical history, who was diagnosed to have a solid cystic tumour mass arising on the upper pole of the left epididymis. Microscopically, it consisted of the cysts of various sizes filled with an acellular eosinophilic material. The epithelium was composed of cuboidal and columnar cells with cytoplasmic clearing, which formed prominent intracystic papillary projections. Immunohistochemically, they were reactive for CK7 and PAX-8 and negative for RCC antigen and AMACR. Histopathology and immunophenotype of the lesion were consistent with PCA of the epididymis. Although epididymal PCA occurs only sporadically, it should be included in the differential diagnosis of intrascrotal paratesticular tumour lesions. Though it is a prognostically favourable benign tumour, a bilateral involvement may be one of the features of von Hippel-Lindau disease.
Keywords: papillary cystadenoma, epididymis, intrascrotal tumour
papilárny cystadenóm nadsemenník intraskrotálny nádor
Klin urol 2019; 15 (3): 139 – 141
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by