Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Paradoxná nízkogradientová aortálna stenóza a senilná amyloidóza – kazuistika
Miroslav Gbúr
Paradoxná nízkogradientová aortálna stenóza predstavuje diagnostický problém hlavne u starších symptomatických pacientov s aortálnou stenózou. Senilná (ATTR) amyloidóza je poddiagnostikovanou príčinou srdcového zlyhávania so zachovanou ejekčnou frakciou ľavej komory pacientov vyššieho veku. Kazuistika opisuje prípad pacienta s koincidenciou oboch ochorení so zameraním na echokardiografickú diagnostiku a vhodný výber a využitie ďalších zobrazovacích metód.

Paradoxical low gradient aortic stenosis and senile amyloidosis – case report
Paradoxical low gradient aortic stenosis causes diagnostic problems particularly in elderly patients with symptomatic aortic stenosis. Senile (ATTR) amyloidosis is an underdiagnosed cause of heart failure with preserved left ventricular ejection fraction in elderly patients. The case report describes a patient with coincidence of these two diseases, focusing on echocardiography and appropriate selection of other diagnostics, especially imaging tests.
Keywords: paradoxical low gradient aortic stenosis, senile (ATTR) amyloidosis, echocardiography
paradoxná nízkogradientová aortálna stenóza senilná (ATTR) amyloidóza echokardiografia
Kardiol. Prax 2019; 17 (2): 228 – 231
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by