Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Periférne artériové ochorenie dolných končatín u pacientov s diabetom mellitom
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Ivana Gotthardová, Dáša Kmecová, Zuzana Tormová, Marta Bavoľárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2021
Globálna epidémia diabetu mellitu (DM) prispieva k vzostupu výskytu periférneho artériového ochorenia dolných končatín (PAO DK). Keďže toto ochorenie prebieha u pacientov s DM často atypicky alebo asymptomaticky, je diagnóza u nediagnostikovaných a neliečených pacientov často určená až pri ischemickom defekte nohy. Farmakologická a nefarmakologická liečba PAO DK u pacientov s DM sa nelíši od liečby pacientov bez diabetu. Vzhľadom na ateroskleroticky zmenené najmä krurálne a pedálne artérie sú revaskularizačné metodiky technicky a časovo náročné, spojené s častejšími rehospitalizáciami a napriek úspešnej intervenčnej liečbe je riziko amputácie u pacientov s DM vyššie v porovnaní s pacientmi bez diabetu. Vzhľadom na rozdielnu klinickú prezentáciu priebehu ochorenia a výsledky liečby predstavujú diabetickí pacienti špecifickú podskupinu pacientov s PAO DK. Napriek tomu chýbajú adekvátne randomizované klinické štúdie sledujúce túto subpopuláciu pacientov.

Lower extremity artery disease in diabetes mellitus patients
The global epidemy of diabetes mellitus (DM) contributes to an increase in the incidence of lower extremity artery disease (LEAD). LEAD is often presented in DM patients atypically or asymptomatically with ischemic ulcers as its first sign in undiagnosed and untreated patients. The pharmacological and non-pharmacological treatment of LEAD in DM patients is not different from patients without diabetes. Due to crural and pedal artery atherosclerosis, revascularization is technically challenging and time consuming, associated with rehospitalizations, and despite successful procedures, with a higher risk of amputation. Due to the different clinical presentation, symptoms, signs and treatment outcomes, diabetic patients represent a specific subpopulation of patients with LEAD. Nevertheless, there is a lack of adequate randomized clinical trials following this subpopulation of patients.
Keywords: diabetes mellitus, lower extremity artery disease, ischaemia
diabetes mellitus periférne artériové ochorenie dolných končatín ischémia
Interná med.2021; 21 (10): 413-417
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by