Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Pľúcna embólia – klinická manifestácia, rizikové faktory a ich distribúcia vo vybraných skupinách pacientov
Matej Vnučák, Renáta Michalová, Margita Belicová, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2016
Predkladáme analýzu pacientov s pľúcnou embóliou, ktorí boli hospitalizovaní na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice
v Martine v čase od 1. 1. do 31. 12. 2015.
Cieľ práce: Vyhodnotiť klinickú manifestáciu, rizikové faktory, priebeh ochorenia a odpoveď na liečbu pacientov
s pľúcnou embóliou, ktorí boli hospitalizovaní v uvedenom období na našom pracovisku.
Súbor pacientov a metodika: V uvedenom období bolo hospitalizovaných celkovo 4 918 pacientov, 56 z nich (28 mužov
a 28 žien) s diagnózou pľúcna embólia s priemerným vekom 58,7 roka. Definitívna diagnóza bola stanovená na základe
odporučení Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2014, podľa ktorej sa vo väčšine prípadov riadila aj liečba.
Výsledky: Pacienti s pľúcnou embóliou tvorili 1,2 % všetkých hospitalizovaných pacientov v uvedenom období. Priemerný
vek mužov bol nižší oproti ženám (55,1 vs 59). 12,5 % pacientov bolo diagnostikovaných ako PE s vysokým rizikom,
87,5 % bez vysokého rizika (priemerný vek 67,1 vs 57,7 roka). V súbore pacientov predstavovala fatálna PE 7,1 %
(10,7 % mužov, resp. 3,6 % žien). Najčastejšie sa PE manifestovala ako dýchavica (78,6 %), kašeľ (42,9 %), unilaterálna
bolesť dolnej končatiny (33,9 %), ostrá presne lokalizovateľná bolesť na hrudníku (33,9 %), telesná teplota nad 38 °C
(23,2 %), tupá retrosternálna bolesť (21,4 %), synkopa (12,5 %) a hemoptýza (3,6 %). Sonograficky bola verifikovaná
hlboká venózna trombóza u 37,5 % pacientov.
Záver: Pľúcna embólia predstavuje aktuálny medicínsky problém s vysokou mortalitou. V diagnosticko-terapeutickom
algoritme je nutné vziať do úvahy výskyt komorbidít a rizikových faktorov, zvyšujúcich pravdepodobnosť jej včasnej
diagnostiky, čím môžeme výrazne znížiť jej mortalitu.
pľúcna embólia hlboká venózna trombóza rizikové faktory venózneho trombembolizmu
Interná med. 2016; 16 (11): 443-446
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by