Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téme čísla
Pľúcna embólia v gravidite
Petr Kopecký
Manažment gravidnej pacientky s pľúcnou embóliou prináša niekoľko problémov. Klinický obraz môže splývať s prejavmi fyziologickej gravidity. Skóre klinickej pravdepodobnosti bolo vyvinuté pre neselektovanú populáciu. D-dimér je počas gravidity zvýšený, nie je jednoznačne určená patologická „cut off“ hodnota. Vyšetrovacie metodiky, schopné vylúčiť alebo potvrdiť pľúcnu embóliu nesú so sebou riziko radiácie. Pri liečbe musíme brať ohľad nielen na matku, ale aj plod. Špeciálnym problémom je embólia plodovou vodou.

Pulmonary embolism in pregnancy
Pregnancy management for patients with pulmonary embolism brings several problems. The clinical picture may be congruent with signs of physiological pregnancy. Clinical probability scores have been developed for the non-selected population. The D-dimer is increased during pregnancy, and the pathological “cut off “value is not clearly determined. Investigative methodologies capable of eliminating or confirming pulmonary embolism carry a radiation risk. When treating, we must consider the mother and the foetus. A particular problem is the embolism of amniotic fluid. 
Keywords: pulmonary embolism, venous thromboembolism, deep venous thrombosis, pregnancy, hypercoagulant condition, CT pulmoangiography, Ventilation-perfusion scan, thromboprophylaxis, low molecular weight heparin
pľúcna embólia venózny trombembolizmus hlboká venózna trombóza gravidita hyperkoagulačný stav CT pulmoangiografia ventilačno-perfúzny scan tromboprofylaxia nízkomolekulárny heparín
Kardiol. Prax 2022; 20 (2): 108-111
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by