Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Pľúcne artériovenózne malformácie
Juraj Dúbrava, Monika Kaldarárová
Pľúcne artériovenózne malformácie sú najčastejšie cievne malformácie pľúc. Základom ich patofyziológie je pravo-ľavý skrat. Veľmi silne asociujú s hereditárnymi hemoragickými teleangiektáziami. V symptomatológii dominujú dyspnoe, hemorágie a neurologické komplikácie (ložisková ischémia mozgu, abscesy mozgu a migrény). Treba na ne pamätať u pacientov s nejasnými symptómami, resp. diagnózami po vylúčení „obvyklých“ príčin: ischémia mozgu, dyspnoe, hypoxia, resp. cyanóza, polycytémia, hemoptýza a hemothorax. V diagnostike pravo-ľavého skratu je zlatým štandardom transezofágová echokardiografia s i.v. kontrastom. Ako jednoduchý a rýchly skríning odporúčame transtorakálnu echokardiografiu s i.v. kontrastom. Zlatým štandardom pre lokalizáciu malformácií, ich počet, veľkosť, morfologické charakteristiky a vhodnosť na intervenčnú terapiu je CT angiografia. Terapeutickým štandardom je embolizačná endovaskulárna liečba, napriek absencii údajov z randomizovaných klinických štúdií.

Pulmonary arteriovenous malformations
Pulmonary arteriovenous malformations are the most common vascular malformations of the lungs. The principle of their pathophysiology is the right-to-left shunt. They are very strongly associated with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Dominating symptoms are dyspnea, haemorrhagia and neurologic complications (ischemic stroke, brain abscesses and migraine). These malformations should be remembered in patients with unclear symptoms or diagnoses after the „usual“ causes have been excluded, such as brain ischemia, hypoxia, cyanosis, polycythemia, hemoptysis and hemothorax. Transesophageal echocardiography is the gold standard in the diagnostics of the rightto-left shunt. We recommend transthoracic contrast echocardiography as a simple and rapid form of screening. The gold standard for the localization of the malformations, their number, size, morphological characteristics, and suitability for therapeutic intervention is CT angiography. The therapeutic standard is endovascular embolization, despite the absence of data from randomized clinical trials.
Keywords: pulmonary arteriovenous malformations, hereditary hemorrhagic telangiectasia, right-to-left shunt, percutaneous embolization, ischemic stroke
pľúcne artériovenózne malformácie hereditárne hemoragické teleangiektázie pravo-ľavý skrat perkutánna embolizácia ložisková ischémia mozgu
Kardiol. Prax 2018; 16 (1): 40-46
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by