Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Podobnosti a rozdiely medzi typickou a atypickou alzheimerovou chorobou a syndrómami frontotemporálnej lobárnej degenerácie
Stanislav Šutovský1, Andrej Blaho1, Peter Weissman2, Hisham El Falougy2, Peter Turčáni1
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Alzheimerova choroba (Ach) a frontotemporálna lobárna degenerácia (FTLD) sú dve nozologické jednotky, ktorých histopatologická aj klinická charakteristika sú odlišné, avšak v klinickej praxi sa často stretávame s ich nesprávnou diagnostikou, resp. zámenou. K zámene najčastejšie dochádza v počiatočných štádiách ochorení a v prípadoch atypickej manifestácie klinických jednotiek. Spoločným menovateľom oboch nozologických jednotiek je postupný rozvoj špecifických porúch jednotlivých kognitívnych domén. Pri typickej Alzheimerovej chorobe je to izolovaná porucha novopamäti, neskôr časovej a priestorovej orientácie, pričom alterácia sociálneho správania a amnestická afázia sa vyskytujú až v pokročilých štádiách ochorenia. Atypická Alzheimerova choroba je pojem zavedený do klinickej praxi len nedávno. Označuje formy Alzheimerovej choroby, pri ktorých nestojí v popredí porucha pamäti a časovej orientácie, ale syndrómy parietálneho laloka, hlavne rôzne kombinácie expresívnej a senzorickej afázie, dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a zraková agnózia. Frontotemporálna lobárna degenerácia sa manifestuje v troch klinických podjednotkách: 1. behaviorálno-dysexekutívny variant FTLD, 2. non-fluentná progresívna afázia, 3. sémantická demencia (SD). Najnáchylnejšími na zámenu sú atypické formy Alzheimerovej choroby so syndrómami FTLD, hlavne so sémantickou demenciou a primárnou progresívnou afáziou. V našom príspevku sa snažíme analyzovať hlavné záchytné body typickej a atypickej Alzheimerovej choroby a jednotlivých syndrómov FTLD. Takisto sa pokúšame špecifikovať charakteristické príznaky jednotlivých entít aj na základe korelácie medzi informáciami získanými od príbuzných a výsledkami klinického vyšetrenia.
Alzheimerova choroba frontotemporálna lobárna degenerácia psychometrické testy
Neurológia 2013; 8 (2): 87-93
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by