Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Pokles kostnej hmoty u pacientov s karcinómom prostaty liečených androgénovou deprivačnou liečbou po 8-14 mesiacoch
Stanislav Žiaran, Frederico M. Goncalves, Ján Breza
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Cieľ práce: Androgénová deprivačná liečba (ADT) pre pokročilý karcinóm prostaty sa po viac ako polstoročie používa ako štandardná liečba. Jej použitie je spojené s viacerými nežiaducimi účinkami. Jeden z najzávažnejších dlhodobých nežiaducich účinkov je pokles „kostnej hmoty“ (bone mineral density – BMD), čo môže viesť ku skeletálnym komplikáciám. Cieľom práce je zistiť pokles BMD počas ADT trvajúcej 8-14 mesiacov, zhodnotiť efekt ADT na kostný metabolizmus, zistiť počet komplikácií (fraktúr) a možnosti ich predchádzania. Metódy: Študovaná skupina 97 pacientov s priemerným vekom 73,4-roka (SD ± 3,945), ktorým sa zistil karcinóm prostaty, mala vyšetrenú BMD krčka femuru a stavcov L1-L4 prostredníctvom dvojfotónovej rtg absorpciometrie (DXA). BMD bola vyšetrená pred začiatkom ADT, následne každých 8-14 mesiacov počas ADT. Hodnotené boli zmeny BMD, počet a typ fraktúr a prípadné úmrtia v súvislosti so skeletálnymi komplikáciami. Pacienti so zistenou osteoporózou boli liečení v spolupráci s osteológom. Rovnaké vyšetrenia boli vykonané 89 pacientom kontrolnej skupiny (priemerný vek 71,9-roka, SD ± 3,687). Výsledky: V študovanej skupine sme zistili signifikantne nižšie iniciálne celkové hodnoty BMD a BMD stavcov L1-L4 oproti kontrolnej skupine (p = 0,028, p = 0,022). Po prvej kontrole (po 8-14 mesiacoch) bol v študovanej skupine zistený signifikantný pokles celkovej BMD a BMD stavcov L1-L4 oproti kontrolnej skupine (p < 0,001, p = 0,004). Fraktúry L1-L4 boli zistené 4 pacientom študovanej skupiny. Fraktúry v kontrolnej skupine neboli zistené. Záver: Pacienti s karcinómom prostaty majú signifikantne nižšie vstupné hodnoty celkovej BMD a stavcov L1-L4 ako „zdravá“ kontrola. ADT vedie k významnému poklesu celkovej BMD a BMD stavcov L1-L4. Pokles BMD vedie ku skeletálnym komplikáciám, preto by sa BMD mala merať na začiatku ADT a potom pravidelne počas trvania liečby, aby sa predchádzalo skeletálnym komplikáciám.
androgénová deprivačná liečba karcinóm prostaty denzitometria osteoporóza
Klin. urol. 2010; 6 (1): 17 - 21
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by