Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Pokroky v protidoštičkovej liečbe
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2010
Optimálna protidoštičková liečba je výsledkom jemnej rovnováhy medzi jej účinnosťou a bezpečnosťou. Liečba kyselinou acetylsalicylovou a klopidogrelom je spojená s vysokým stupňom variability v liečebnej odpovedi a niektorí pacienti sú proti liečbe rezistentní. Klopidogrel je inaktivovaný polymorfizmom v géne kódujúcom CYP2C19. Tento variant, ktorý sa vyskytuje asi u 30 % populácie, znižuje koncentráciu aktívneho metabolitu a znižuje účinnosť liečby asi o 25-30 %. Polymorfizmus génu CYP2C19 súvisí so zvýšenou reaktivitou doštičiek a predpovedá riziko vysokej reaktivity doštičiek po liečbe. Reaktivitu doštičiek možno stanovovať konvenčnou agregometriou. Možno tak selektovať pacientov, ktorí by mohli profitovať z iného typu protidoštičkovej liečby. Nové inhibítory aktivity doštičiek ako prasugrel a tikagrelor zrejme poskytujú lepšiu ochranu proti trombotickým príhodám než klopidogrel alebo kyselina acetylsalicylová. Sú však spojené s vyšším rizikom krvácavých príhod.
kyselina acetylsalicylová klopidogrel prasugrel tikagrelor protidoštičková liečba
Interná med. 2010; 10 (9): 445-448
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by