Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Polymorfizmus génu tcf7l2 je spojený s rozvojom diabetu mellitu 2. typu v populácii slovenska
Martin Javorský, Martina Dobríková, Viera Habalová, Miriam Kozárová, Lucia Klimčáková, Jana Halušková, Jozef Židzik, Daniela Gašperíková, Iwar Klimeš, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2009
Úvod/Cieľ: Asociácia polymorfizmu génu transkripčného faktora TCF7L2 rs7903146 C/T s výskytom diabetu mellitu 2. typu (DM2) predstavuje doteraz najsilnejšiu opísanú asociáciu (zvýšenie rizika DM2 o 40 %). Asociácia pre tento polymorfizmus bola replikovaná vo viacerých svetových populáciách, avšak sila asociácie, ako aj frekvencia rizikovej alely T je rozdielna medzi populáciami. Cieľom štúdie bolo replikovať asociáciu TCF7L2 rs7903146 C/T s DM2 v populácii Slovenska a určiť frekvenciu rizikovej alely T. Metódy: U 538 pacientov s DM2 a 361 účastníkov s normálnou glukózovou toleranciou (kontroly) sme určili genotypy polymorfizmu TCF7L2 rs7903146 C/T metódou asymetrickej PCR s neznačenými oligonukleotidmi s analýzou meltingovej krivky. Antropometrické a laboratórne parametre boli vyšetrené štandardnými metódami. Výsledky: Frekvencia zriedkavejšej, rizikovej alely T bola vyššia v skupine DM2 v porovnaní s kontrolnou skupinou (30 % vz. 28 %), čo predstavovalo v log-aditívnom modeli signifikantné zvýšenie rizika per allelam skoro o 30 % (OR 1,29; 95 % KI 1,00 - 1,66; p = 0,048). Zastúpenie genotypu T/T bolo signifikantne vyššie v skupine pacientov s DM2 (11 %) v porovnaní s kontrolami (6 %) (59/538 vz. 21/361; p = 0,015) a po korekcii na vek, pohlavie a BMI bol genotyp T/T asociovaný s vyšším rizikom DM2 (OR 2,57; 95 % KI 1,40 - 4,73; p = 0,002) v porovnaní s nosičmi alely C (C/T + C/C). Záver: Replikovali sme asociáciu polymorfizmu TCF7L2 rs7903146 C/T s vyšším rizikom diabetu mellitu 2. typu v populácii Slovenska. Frekvencia rizikovej alely T a sila asociácie s DM2 sú v populácii Slovenska porovnateľné s inými kaukazoidnými populáciami.
genetická asociačná štúdia polymorfizmus TCF7L2 diabetes mellitus 2. typu populácia Slovenska
Interná med. 2009; 9 (10): 481-484
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by