Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodná originálna práca
Pomer pás/výška je vhodný ukazovateľ obezity ako súčasť determinantov kardiovaskulárneho rizika
Eva Kolesárová, Martin Janičko, Ivana Valočíková, Matej Kolesár, Alžbeta Petrovová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Úvod: Obezita sa v súčasnosti považuje za jeden z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych a kardiometabolických chorôb. Jednou z možností, ako stanoviť centrálnu obezitu, je určenie pomeru obvod pása/výška (waist-to-height ratio). Súčasné preventívne stratégie sa čoraz viac zameriavajú na skorú detekciu ukazovateľov aterosklerózy, medzi ktoré patrí aj mikroalbuminúria. Cieľ: V našej práci sme posudzovali ukazovatele brušnej obezity BMI, pomer obvod pása/výška a ich súvislosť s mikroalbuminúriou. Pacienti a metódy: Realizovaná prierezová observačná štúdia na súbore 242 pacientov liečených v internej a nefrologickej ambulancii na artériovú hypertenziu s/bez komplikácií, ako je diabetes mellitus typu 2 a chronická choroba obličiek. U všetkých pacientov sme sledovali obvod pása, vypočítaný BMI, pomer pás/výška, 10-ročné riziko fatálnej kardiovaskulárnej príhody podľa systému SCORE, mikroalbuminúriu za pomoci pomeru albumín/kreatinín, hodnoty kreatinínu, glomerulovej filtrácie, lipidového profilu. Výsledky: Pomer pás/výška súvisel v našej kohorte s mikroalbuminúriou stanovenou pomocou pomeru albumín/kreatinín, najmä u pacientov bez diagnózy chronickej choroby obličiek. U týchto pacientov sme pozorovali v skupine s mikroalbuminúriou významne vyššie hodnoty pomeru pás/výška (medián 0,61 [0,094] vs 0,69 [0,163]), p = 0,001. Podobné výsledky sme zistili aj pre BMI (medián 29,1 [7,66] vs 32,4 [10,8], p = 0,021). V celom súbore ani v žiadnej podskupine sme nezistili významnú súvislosť pomeru pás/výška s 10-ročným rizikom fatálnej KV príhody podľa SCORE. Záver: V prezentovanej štúdii sme zistili, že pomer pás/výška v populácii pacientov bez chronickej choroby obličiek môže slúžiť ako ukazovateľ mikroalbuminúrie a v prenesenom zmysle aj kardiometabolického rizika. Ukazuje sa, že pomer pás/výška môže byť užitočným skríningovým nástrojom kardiometabolického rizika, porovnateľným s BMI.
kardiovaskulárne riziko albumín/kreatinín index mikroalbuminúria obezita pomer pás/výška
Interná med. 2013; 13 (10): 460-464
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by