Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodná originálna práca
Pomer pás/výška je vhodný ukazovateľ obezity ako súčasť determinantov kardiovaskulárneho rizika
Eva Kolesárová, Martin Janičko, Ivana Valočíková, Matej Kolesár, Alžbeta Petrovová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Úvod: Obezita sa v súčasnosti považuje za jeden z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych a kardiometabolických chorôb. Jednou z možností, ako stanoviť centrálnu obezitu, je určenie pomeru obvod pása/výška (waist-to-height ratio). Súčasné preventívne stratégie sa čoraz viac zameriavajú na skorú detekciu ukazovateľov aterosklerózy, medzi ktoré patrí aj mikroalbuminúria. Cieľ: V našej práci sme posudzovali ukazovatele brušnej obezity BMI, pomer obvod pása/výška a ich súvislosť s mikroalbuminúriou. Pacienti a metódy: Realizovaná prierezová observačná štúdia na súbore 242 pacientov liečených v internej a nefrologickej ambulancii na artériovú hypertenziu s/bez komplikácií, ako je diabetes mellitus typu 2 a chronická choroba obličiek. U všetkých pacientov sme sledovali obvod pása, vypočítaný BMI, pomer pás/výška, 10-ročné riziko fatálnej kardiovaskulárnej príhody podľa systému SCORE, mikroalbuminúriu za pomoci pomeru albumín/kreatinín, hodnoty kreatinínu, glomerulovej filtrácie, lipidového profilu. Výsledky: Pomer pás/výška súvisel v našej kohorte s mikroalbuminúriou stanovenou pomocou pomeru albumín/kreatinín, najmä u pacientov bez diagnózy chronickej choroby obličiek. U týchto pacientov sme pozorovali v skupine s mikroalbuminúriou významne vyššie hodnoty pomeru pás/výška (medián 0,61 [0,094] vs 0,69 [0,163]), p = 0,001. Podobné výsledky sme zistili aj pre BMI (medián 29,1 [7,66] vs 32,4 [10,8], p = 0,021). V celom súbore ani v žiadnej podskupine sme nezistili významnú súvislosť pomeru pás/výška s 10-ročným rizikom fatálnej KV príhody podľa SCORE. Záver: V prezentovanej štúdii sme zistili, že pomer pás/výška v populácii pacientov bez chronickej choroby obličiek môže slúžiť ako ukazovateľ mikroalbuminúrie a v prenesenom zmysle aj kardiometabolického rizika. Ukazuje sa, že pomer pás/výška môže byť užitočným skríningovým nástrojom kardiometabolického rizika, porovnateľným s BMI.
kardiovaskulárne riziko albumín/kreatinín index mikroalbuminúria obezita pomer pás/výška
Interná med. 2013; 13 (10): 460-464
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by