Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Porovnanie dávok inzulínu lantus® verzus inzulín levemir® v bežnej ambulantnej praxi – retrospektívna analýza
Emil Martinka
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2010
Cieľ: Porovnať dávky bazálnych analógov, inzulínu Lantus® verzus Levemir®, potrebné na dosiahnutie porovnateľnej glykemickej kontroly. Materiál a metódy: Retrospektívna analýza porovnávajúca dávky bazálnych analógov inzulínu Lantus® verzus Levemir® u n = 1000 náhodne vybratých pacientov liečených týmito inzulínmi v bežnej ambulantnej praxi z celého Slovenska s diabetom mellitom 1. typu (DM 1) a 2. typu (DM 2) na kompletnej substitučnej liečbe inzulínom (bazálny analóg + prandiálny), rozdelených na podskupiny. Podskupina 1. Pacienti po vylúčení pacientov s HbA1c > 10 % a tých, ktorí boli predtým liečení iným porovnávaným bazálnym analógom (napr. pacienti v čase sledovania liečení inzulínom Levemir®, predtým však inzulínom Lantus®). Podskupina 2. Pacienti z podskupiny 1 po vylúčení pacientov s FPG > 10 mmol/l pri dávke bazálneho inzulínu večer < 0,3 U/kg TH pri DM 1 alebo < 0,5 U/kg TH pri DM 2. Podskupina 3. Pacienti z podskupiny 2 s HbA1c < 8,5 % a FPG < 8 mmol/l. Podskupina 4. Pacienti z podskupiny 3, u ktorých bol bazálny analóg podávaný raz denne. Výsledky: Obidva bazálne analógy inzulínu (inzulín Lantus® aj inzulín Levemir®) pri porovnateľnej glykemickej kontrole vyžadovali porovnateľné dávky, a to tak samotných bazálnych analógov, ako aj súvisiacich prandiálnych inzulínov a celodenných dávok inzulínu. Niektoré rozdiely u pacientov s DM 1, ktoré nadobudli v rámci celej skupiny a podskupiny 1 signifikantný rozdiel s nižšími dávkami bazálnych inzulínov u pacientov na inzulíne Lantus® (asi do 8 %) vymizli po homogenizácii pacientov s ohľadom na glykemickú kontrolu a adekvátnosť titrácie. U pacientov s DM 2 dávky oboch bazálnych inzulínov boli vo všetkých porovnávaných skupinách porovnateľné. Podiel pacientov s podaním bazálneho inzulínu 2-krát denne bol takmer vo všetkých podskupinách v ramene pacientov na inzulíne Levemir® signifikantne vyšší než v ramene Lantus®. Súhrn: Výsledky našej analýzy nepotvrdili zásadné rozdiely medzi dávkami porovnávaných bazálnych inzulínov (Lantus® verzus Levemir®). Oba bazálne inzulíny pri porovnateľnej glykemickej kontrole vyžadovali porovnateľné dávky bazálneho aj súvisiaceho prandiálneho inzulínu, a to tak u pacientov s DM 1, ako aj u pacientov s DM 2.
Lantus® Levemir® dávky
Interná med. 2010; 10 (4): 217-228
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by