Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Porovnanie výskytu včasných a neskorých infekcií u novorodencov na jednotke intenzívnej starostlivosti
Peter Krcho, Kamila Ilgová, Vanda Chovanová, Iveta Fandáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2017
Úvod: Monitorovanie výskytu včasných a neskorých novorodeneckých infekcií je jednou z najdôležitejších metodík na
hodnotenie kvality prevencie a úrovne zdravotnej starostlivosti o novorodencov.
Materiál a metodika: Analýza výskytu infekčných komplikácií u novorodencov hospitalizovaných na jednotke intenzívnej
starostlivosti v rokoch 2008, 2009 v porovnaní s výskytom v roku 2016. Jednotlivé infekčné komplikácie boli zatriedené
medzi včasné, neskoré, s pozitívnou a negatívnou hemokultúrou, súčasne s porovnaním počtu novorodencov na
riadenej umelej pľúcnej ventilácii.
Výsledky: Hospitalizovaných bolo celkovo 1 105 novorodencov, u ktorých sa odobralo 1 018 hemokultúr pri podozrení
na infekčné komplikácie alebo počas ich liečby. Výskyt potvrdených včasných infekcií bol u 2,1 percenta novorodencov,
výskyt neskorých infekcií bol u 9,6 percenta prípadov. Počet verifikovaných neskorých infekcií poklesol z 10,7 percenta
v roku 2008 na 7,9 percenta v roku 2009 a v roku 2016 stúpol na 10,2 percenta. V práci autori porovnávali súčasne počet
ventilovaných novorodencov v sledovaných rokoch (2008 – 56,4 %, 2009 – 67,8 %, 2016 – 46,4 %) ako jeden z faktorov,
ktorý by mohol ovplyvňovať výskyt neskorých infekcií.
Záver: Počas zavádzania preventívnych opatrení na zníženie výskytu neskorých infekcií u novorodencov, známych z literatúry,
je nutné súčasne monitorovať a zatrieďovať jednotlivé infekčné komplikácie častejším a opakovaným hodnotením
klinického stavu, verifikovaním infekcie a odberom hemokultúr. Zavedené preventívne opatrenia mohli spôsobiť
pokles výskytu gramnegatívnych nozokomiálnych infekcií v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008, v roku 2016 dochádza
znova k nárastu neskorých, prevažne grampozitívnych infekcií, hoci je menej novorodencov na riadenej umelej
pľúcnej ventilácii.
Pediatria Bratisl. 2017; 12 (6): 265-269
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by