Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Použitie umelého srdca na liečbu ťažkého srdcového zlyhávania
Eva Goncalvesová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Pokroky vo farmakologickej aj nefarmakologickej liečbe kardiovaskulárnych chorôb aj samotného srdcového zlyhávania vedú k zvyšujúcemu sa počtu pacientov s pokročilými formami ochorenia, u ktorých sa uvažuje o radikálnej terapii formou transplantácie alebo mechanickej náhrady srdca. Koncept umelého srdca sa vyvíjal niekoľko desaťročí. V súčasnosti je komerčne dostupné umelé srdce SynCardia TAH. Na Slovensku bolo doteraz použité na liečbu terminálneho biventrikulárneho srdcového zlyhávania u troch pacientov. Hlavnou indikáciou implantácie TAH je premostenie v transplantácii srdca u pacientov s ireverzibilným biventrikulárnym srdcovým zlyhávaním, ktorí sú v bezprostrednom ohrození života, čo poskytuje možnosť predĺženia času čakania na vhodného darcu. Je preferovaným postupom u čakateľov na transplantáciu s komplexným štrukturálnym postihnutím srdca alebo súčasne prítomnými neriešiteľnými malígnymi poruchami rytmu. Cieľom tohto článku je poskytnúť širokej odbornej verejnosti prehľadnú informáciu o tejto rýchlo sa rozvíjajúcej náročnej metóde liečby terminálneho srdcového zlyhávania.

Role of total artificial heart in the treatment of terminal heart faliure
Advances in pharmacological and non-pharmacological treatment of cardiovascular diseases as well as heart failure itself lead to an increasing number of patients with advanced heart failure who are candidates of cardiac replacement by transplantation or mechanical devices. The concept of artificial heart has evolved for several decades. Currently, artificial heart of SynCardia TAH only is commercially available. In Slovakia, it has so far been used to treat terminal biventricular heart failure in three patients. The main indication of TAH implantation is the bridging to heart transplantation in patients with irreversible biventricular heart failure who are at high risk of death in short period of time to prolong waiting time for a suitable donor. TAH implantation is a preferred method as a bridge to transplant for patients with complex structural heart diseade or concurrently presenting malignant rhythm disorders. The aim of this article is to provide a broad professional community with comprihensive information about this rapidly developing and demanding method of cardiac replacement therapy.
Keywords: artificial heart, SynCardia, indication, complication
umelé srdce SynCardia indikácie komplikácie
Interná med. 2019; 19 (3): 85-88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by