Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Gastroenterológia
Prehľad základných diagnostických a terapeutických možností v manažmente chronickej zápchy
Peter Lipták , Diana Važanová, Martin Ďuríček, Peter Bánovčin jr.
Zápchou sa označuje porucha vyprázdňovania stolice v zmysle zníženej frekvencie (obvykle pod 3 za týždeň)
a zmeny konzistencie stolice. Zápcha môže byť akútna, trvajúca menej ako 1 týždeň, alebo chronická s typickým
trvaním viac ako 4 týždne. Prevalencia chronickej zápchy je z globálneho hľadiska približne 14 % a je dvakrát častejšia
u žien ako u mužov. Vo všeobecnosti podľa etiológie hodnotíme príčinu zápchy ako primárnu alebo sekundárnu.
V diagnostike sa uplatňuje predovšetkým vyšetrenie konečníka prstom vyšetrujúceho, test expulzie balóna,
anorektálna manometria, meranie času posunu v hrubom čreve a defekografia. Prvú líniu terapie predstavuje úprava
režimových a diétnych návykov a osmotické laxatíva. V druhej línii terapie možno využiť neuromodulanciá alebo
špecifické prokinetiká. V prípade rezistentnej zápchy sa pri dyssynergii panvového dna využíva biofeedback.

Overview of essential diagnostic and therapeutic options in the management of chronic constipation
Constipation is a disorder of bowel movements that means reduced frequency (usually below 3 per week) and changes
in stool consistency. Constipation can be acute, lasting less than 1 week, or chronic, with a typical duration of
more than 4 weeks. The prevalence of chronic constipation is approximately 14% globally and is twice more common
in women than in men. According to aetiology, the cause of constipation is generally evaluated as primary or
secondary. The primary tools used in diagnostics of constipation are the digital per rectum examination, the balloon
expulsion test, the anorectal manometry, the colon transit time study, and defecography. The first-line therapy consists
of adjusting dietary and lifestyle habits and administering osmotic laxatives. In the second line of treatment,
neuromodulators or specific prokinetics can be used. In case of resistant constipation, Biofeedback is used when
pelvic floor dyssynergia is present.
Keywords: constipation, diagnosis, treatment
zápcha diagnostika - liečba liečba
Všeobec. lek. 2022; 1 (1): 16-19
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by