Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Prevalencia a mortalita pacientov s diabetes mellitus 2. typu v roku 2010 a 2015
Jozef Lacka, Petra Ištokovičová, Tamara Vraždová, Peter Jackuliak
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Incidencia aj prevalencia DM 2. typu sa na Slovensku podobne ako v iných krajinách zvyšujú. Vykázané údaje o poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú najpresnejšími dostupnými údajmi o diagnostike, liečbe, komplikáciách a mortalite DM 2. V roku 2010 predstavovala prevalencia DM 2 5,48 % v populácii pacientov starších ako 18 rokov. U mužov bola prevalencia nižšia (5,14 %) ako u žien (5,80 %). V roku 2015 sa prevalencia zvýšila na 6,13 % z celkového počtu poistencov, z toho 5,87 % u mužov a 6,38 % u žien. Priemerný vek pacientov s diabetom 2. typu sa medzi rokmi 2010 a 2015 zvýšil zo 62,72 na 64,16 roka, to znamená, že dochádza k starnutiu populácie diabetikov. Zároveň pozorujeme, že tempo nárastu novodiagnostikovaných pacientov sa v čase spomaľuje z počtu 5 191 v roku 2010 na 4 677 pacientov v roku 2015. Cielené aktivity by preto mali viesť k zvýšenej diagnostikovanosti nezachyteného DM 2. V roku 2010 bola celková mortalita pacientov s diabetom 2. typu 3,5x vyššia ako mortalita pacientov bez diabetu, a to na úrovni 2,69 % vs 0,77 %, pričom mortalita u mužov s DM2 2,79 % bola mierne vyššia ako mortalita žien s DM 2 (2,61 %). Priemerný vek úmrtia mužov bol 70,6 roka a žien 75,4 roka. V roku 2015 sa mortalita diabetikov znížila na 2,51 %, zatiaľ čo mortalita pacientov, ktorí nemajú diabetes mellitus druhého typu, vzrástla na 0,88 %. To znamená, že mortalita diabetikov oproti bežnej populácii je už iba 3x vyššia. Mužov s DM 2 zomrelo 817 (2,49 %) s priemerným vekom úmrtia 70,5 roka a 952 žien (2,53 %) s priemerným vekom úmrtia 75,7 roka. Pri posúdení mortality prostredníctvom štandardizovanej mortality, čo je ukazovateľ, ktorý zohľadňuje zmenu vekovej štruktúry diabetikov v čase (z dôvodu starnutia), je pokles mortality ešte výraznejší, z 2,69 % v roku 2010 na 2,29 % v roku 2015; mortalita diabetikov poklesla o 0,4 %. Pokles mortality nastal hlavne u mužov o 0,5 %.
prevalencia mortalita diabetes mellitus 2. typu
Interná med. 2017; 17 (4): 177-180
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by