Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Prevalencia artériovej hypertenzie u adolescentov košických stredných škôl
Alžbeta Tóhátyová, Juraj Banovčin, Ingrid Schusterová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Úvod: Kardiovaskulárne ochorenia patria k závažným medicínskym, spoločenským a ekonomickým problémom. V detskom veku nedochádza ku klinickej manifestácii ochorenia, ale dá sa zistiť prítomnosť rizikových faktorov. Artériová hypertenzia patrí medzi hlavné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení.
Cieľ: Cieľom štúdie je zistiť výskyt artériovej hypertenzie a hodnotiť jej vzťah k ďalším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení u študentov stredných škôl v Košiciach.
Metódy: Súbor tvorilo 224 adolescentov zo 7 stredných škôl so sídlom v Košiciach. U 52 (priemerný vek 17,67 ± 1,34 roka) jedincov s obezitou a nadváhou a 171 (priemerný vek 17,74 ± 1,16 roka) kontrolných respondentov sme hodnotili antropometrické parametre, krvný tlak a vyšetrili vybrané biochemické parametre.
Výsledky: 9,3 % adolescentov v celom súbore a 27 % adolescentov s nadváhou/obezitou malo artériovú hypertenziu 1. stupňa. Adolescenti s nadváhou/obezitou (N = 53, vek 17,74 ± 1,16 roka) mali signifikantne vyššiu telesnú hmotnosť, BMI percentil, TKs (systolický tlak krvi), HOMA index, signifikantne vyššiu koncentráciu glukózy, ALT, TAG, inzulínu, nižšiu koncentráciu HDL cholesterolu v porovnaní s respondentmi s normálnou hmotnosťou. TKs pozitívne koreloval s glukózou (r = 0,25 p < 0,01) a KM (kyselina močová) (p = 0,47 p < 0,0001), negatívne s HDL cholesterolom. TKd (diastolický tlak krvi) pozitívne koreloval s KM.
Záver: Súčasný stav neustále sa zvyšujúceho počtu adolescentov s artériovou hypertenziou aj na východnom Slovensku predstavuje pomerne závažný zdravotný problém, ktorý má tendenciu gradovať. Stratifikácia rizikových faktorov a biomarkerov v detskej populácii hrá dôležitú úlohu v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

The prevalence of arterial hypertension in high school students in Kosice
Background: Although atherosclerotic disease does not become clinically apparent until adulthood. The atherosclerotic process, as evidenced by functional and morphological changes in the heart and blood vessels, begins early in childhood. Stratification of risk factors – Including hypertension can help to identify and reduce cardiovascular disease risk in children and adolescents.
The aim of the study was to detect the prevalence of hypertension and evaluate its relationship to other risk factors for cardiovascular disease in high school students in Košice.
Methods: In 224 randomly selected students (53 overweight/obese, mean age 17.67 ± 1.34 and 171 normal weight subjects, mean age 17.74 ± 1.16) from 7 high schools in Kosice anthropometrics parameter and blood pressure, fasting plasma glucose and insulin, lipids, AST, ALT, UA (uric acid) were measured.
Results: The prevalence of hypertension was 9,3% in overall, and 27% overweight /obese adolescents had hypertension. Overweight and obese adolescents had significantly higher body weight, BMI percentile BPs (systolic blood pressure), HOMA index, glucose, ALT TAG, insulin, and lower HDL cholesterol compere to normal weight subjects. BPs positively correlated with glucose, and UA, negatively with HDL cholesterol. BPd (diastolic blood pressure) positively correlated with UA.
Conclusion: In our study we confirmed a high prevalence of hypertension in high school students in Košice. The stratification of risk factors and biomarkers for cardiovascular disease in children and adolescents is very important in prevention of serious cardiovascular disease.
Keywords: hypertension, obesity, atherosclerosis
artériová hypertenzia obezita ateroskleróza
Pediatria (Bratisl.) 2018, 13 (1): 11-14
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by