Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prevalencia genotypov IL28B u pacientov s chronickou hepatitídou C genotypom 1 na Slovensku
Oľga Janíčková, Igor Šťastný, Juraj Gašparovič
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Infekcia vírusom hepatitídy C sa považuje za závažný medicínsky problém najmä preto, že môže viesť k vzniku cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu. Doposiaľ je známych 6 genotypov vírusu hepatitídy C, pričom najvyššie zastúpenie má genotyp 1, ktorý je zároveň aj najťažšie liečiteľný. V súčasnosti je najúčinnejšou liečbou podávanie priamo pôsobiacich antivirotík (DAAs) bez interferónu, ktorých cieľom sú neštrukturálne proteíny genómu HCV, ktoré zasahujú do replikačného cyklu vírusu a blokujú ho. Kombinácia dvoch alebo troch DAAs vedie k vyliečeniu HCV infekcií u viac ako 90 % pacientov (dosiahnutie SVR v 12. týždni), zahŕňajúc aj pacientov, ktorí boli v minulosti ťažko liečiteľní. Pravdepodobnosť spontánneho uzdravenia a úspešnosti liečby je ovplyvnená množstvom faktorov pochádzajúcich z vírusu aj od hostiteľa. Jedným z takých faktorov je aj jednonukleotidový polymorfizmus (rs12979860) v oblasti ľudského génu pre interleukín 28 B (IL28B). Jedinci s genotypom C/C v tomto polymorfizme vykazujú 2-3x vyššiu úspešnosť liečby ako pacienti s genotypom T/T. Cieľom práce bolo určiť genotyp IL28B a sledovať jeho prevalenciu u pacientov s chronickou hepatitídou C s genotypom 1 na Slovensku. Z celkového súboru 428 pacientov bolo 244 mužov a 184 žien, pričom najvyššiu frekvenciu výskytu mal genotyp C/T (250 pacientov), nižšiu frekvenciu genotyp C/C (106 pacientov) a najnižšie zastúpeným genotypom bol T/T genotyp (72 pacientov). Jedným z cieľov bolo určiť aj frekvenciu jednotlivých alel v tomto súbore pacientov (frekvencia alely C 54 % a alely T 46 %). Taktiež sme určili zastúpenie genotypov v jednotlivých vekových skupinách.
vírusová hepatitída C IL28B genotypy liečba hepatitídy C polymorfizmus
Interná med. 2017; 17 (3): 61-64
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by