Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Pribúdajú lieky na redukciu sérového LDL cholesterolu
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Michal Trnka, Ľudovít Gašpar
Kľúčovým spúšťacím činiteľom pri vývoji aterogenézy je retencia LDL-ch a tiež apoB lipoproteínov vnútri artériovej steny. Ďalšími kardiovaskulárnymi (KV) rizikovými faktormi tu bývajú stúpajúci vek, mužské pohlavie, artériová hypertenzia, diabetes mellitus, obezita, fajčenie a životný štýl bez telesnej aktivity. Hypocholesterolemická diéta a telesná aktivita sú schopné oddialiť vznik KV aterosklerotických príhod, v klinickej praxi však obvykle potrebujeme začať s liečbou hypercholesterolémie, keďže výskyt KV príhod býva spravidla u pacientov s vysokou sérovou hladinou LDL-ch. Samozrejme i ostatné KV rizikové faktory sa spolupodieľajú pri vývoji aterogenézy u týchto osôb. Edukácia pacienta o aterogenéze a význame redukcie hladiny LDL-ch je nevyhnutná. Ak to pacient pochopí a prijme, tak úprava hladiny LDL-ch v sére má potenciál redukcie výskytu KV príhod.
Farmakologická liečba býva nasledujúca: statíny, ezetimib (často v kombinácii oboch), sekvestranty žlčových kyselín, PCSK9 inhibítory, lomitapid a mipomersen, inklisiran, kyselina bempedoová (často využívame vzájomné kombinačné prístupy). Priaznivo treba ovplyvňovať i ostatné KV rizikové faktory.

We can see an increase of drugs which can reduce serum LDL-cholesterol levels
The key initiating factor in atherogenesis is the retention of LDL-ch and of apoB lipoproteins within the arterial wall. Contributing cardiovascular (CV) risk factors are here age, male sex, arterial hypertension, diabetes mellitus, obesity, smoking and life-style without exercising. Hypocholesterolaemic diet and physical exercise can help in postponing CV development of atherosclerotic events, but in clinical practice we usually need to start treatment of hypercholesterolaemia. A presence of CV events is mostly in patients with high LDL-ch levels in the serum but also other CV risk factors contribute here in the development of atherogenesis. Educating the patient about atherogenesis and the importance of reducing LDL-ch levels is essential. If the patient understands and accepts this, adjusting the serum LDL-ch level has the potential to reduce the incidence of CV events. Pharmacologic treatment is as follows: statins, ezetimibe (or combination of both), bile acid sequestrants, PCSK9 inhibitors, lomitapid and mipomersen, inclisiran, bempedoic acid (also with some combinations if needed). Other CV risk factors must also be favorably influenced.
Keywords: atherogenesis, serum LDL-cholesterol level, cardiovascular events, hypolipidemic treatment
aterogenéza hladina LDL cholesterolu v sére kardiovaskulárne príhody hypolipidemická liečba
Interná med. 2022; 22 (4): 159-163
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by