Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prieskum akútneho koronárneho sydrómu
Tibor Ďuriš, Jaroslava Bernátová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Akútne koronárne syndrómy sú najčastejšou príčinou akútnych kardiologických hospitalizácií, majú významnú letalitu, často vedú k invalidizácii pacientov a k ich rehospitalizáciám. Podľa záznamu na EKG rozlišujeme akútny koronárny syndróm s eleváciami ST a akútny koronárny syndróm bez perzistujúcej elevácie ST. Toto rozdelenie má svoj praktický význam pre následnú liečebnú stratégiu a okamžitý manažment pacienta. U pacientov so STE-AKS sa odporúča stratégia okamžitej rekanalizácie koronárnej artérie, pri NSTE-AKS možno postup diferencovať podľa rizikovej stratifikácie pacientov. Avšak ani rekanalizácia nezabezpečuje trvalý úspech, je iba začiatkom komplexnej liečebnej starostlivosti, ktorej cieľom je postihnúť všetky mechanizmy, ktoré vyvolali trombogénny proces v artérii. Ide najmä o antikoagulačnú, protidoštičkovú a antiischemickú liečbu. Zistiť štandardné terapeutické postupy u pacientov s AKS a overenie adherencie na ESC odporúčania na liečbu AKS si vzal za cieľ prieskum akútneho koronárneho syndrómu (PAKSY), ktorý sa uskutočnil v rokoch 2014 – 2015. Z výsledkov vyplynulo, že pacienti dostávajú duálnu antitrombotickú liečbu v súlade s odporúčaniami, a to kyselinu acetylsalicylovú (ASA) a tikagrelor vo väčšine prípadov.
akútny koronárny syndróm akútny koronárny syndróm s eleváciami ST (STE-AKS) akútny koronárny syndróm bez elevácií ST (NSTE-AKS) primárna koronárna intervencia (PKI) infarkt myokardu (IM) duálna protidoštičková liečba
Interná med. 2017; 17 (2): 67-71
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by