Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príbuzné odbory
Prieskum postoja rodičov k očkovaniu detí
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Vakcinácia predstavuje najvýznamnejšiu formu prevencie vzniku infekčných ochorení. Médiá často zdôrazňujú hlavne závažnosť nežiaducich účinkov po aplikácii očkovacích látok, čo významne ovplyvňuje názor spoločnosti na očkovanie. Na druhej strane existujú organizácie, ktoré mýty o očkovaní vyvracajú a snažia sa zdôrazniť dôležitosť očkovania na základe vedeckých štúdií. Aby človek pochopil nutnosť očkovania, je potrebné nahliadnuť do histórie. Tam totiž vidieť nielen význam zavedenia pravidelného očkovania spojeného s poklesom výskytu mnohých infekčných chorôb, ale aj hrozbu v podobe opätovných epidémií po prerušení kontinuity očkovania. Autorky v predkladanom príspevku sprístupňujú výsledky prieskumu v oblasti očkovania uskutočneného u rodičov detí v predškolskom a školskom veku.

Parents’ parenting survey on the vaccination of children
Vaccination is the most important form of prevention of infectious diseases. Media often highlights the severity of adverse effects after vaccine administration, which significantly influences the company’s view of vaccination. On the other hand, there are organizations that refute myths about vaccination and try to emphasize the importance of vaccination based on scientific studies. In order to understand the need for vaccination, it is necessary to look into history. There is not only the importance of introducing regular vaccinations associated with a decrease in the incidence of many infectious diseases, but also the threat of recurrent epidemics after discontinuation of vaccination continuity. In the present paper, the authors make available the results of a vaccination survey conducted by parents of pre-school and school-age children.
Keywords: immunity, vaccines, vaccination, research, attitude
imunita vakcíny vakcinácia prieskum postoj
Pediatria (Bratisl.) 2018; 13 (1): 35-39
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by