Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Primárny hyperaldosteronizmus
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2021
Primárny hyperaldosteronizmus (PHA) je najčastejšou príčinou sekundárnej, endokrinne podmienenej hypertenzie. PHA je úzko spojený s kardiovaskulárnymi, metabolickými a obličkovými komplikáciami. Klinické a molekulárne štúdie uskutočnené v posledných rokoch ukazujú, že PHA prechádza radom vývojových etáp. Predklinický, ale hormonálne zjavný PHA, bol identifikovaný u pacientov s normálnymi hodnotami krvného tlaku, pričom riziko vývoja artériovej hypertenzie je u týchto osôb zvýšené. Podobne genetický a histopatologický pokrok odhalil celé spektrum patológie PHA, ktoré zodpovedá kontinuu začínajúcemu predklinickými štádiami až po manifestnú formu PHA. Dôležitým faktom je skutočnosť, že PHA sa vyvíja z prehypertenzných štádií na rezistentnú hypertenziu spolu so závažnými kardiovaskulárnymi a renálnymi následkami. Na zlepšenie prognózy týchto pacientov je preto nevyhnutná včasná detekcia PHA a cielená liečba.

Primary Hyperaldosteronism
Primary hyperaldosteronism (PH) is the most common cause of secondary, endocrine hypertension. PH is closely associated with cardiovascular, metabolic and renal complications. Clinical and molecular studies conducted in recent years show that PH goes through a number of developmental stages. Preclinical but hormonally apparent PH has been identified in patients with normal blood pressure, but the risk of developing arterial hypertension is increased. Similarly, genetic and histopathological progress has revealed the whole spectrum of PH, which corresponds to a continuum, starting with preclinical stages up to a clinically manifest form. An important fact is that PH develops from prehypertensive stages to resistant hypertension along with severe cardiovascular and renal sequelae. Early detection of PH and targeted treatment are therefore essential to improve the prognosis of these patients.
Keywords: primary hyperaldosteronism, secondary hypertension, cardiovascular and renal complications, diagnosis, treatment


primárny hyperaldosteronizmus sekundárna hypertenzia kardiovaskulárne a renálne komplikácie diagnostika liečba
Interná med.2021; 21 (10): 427-430
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by