Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prínos 2018 ESC/ESH odporúčaní pre manažment artériovej hypertenzie pre klinickú prax
Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2021
Cieľom efektívneho manažmentu artériovej hypertenzie je dlhodobo udržať optimálne hodnoty krvného tlaku, a tak predchádzať a/alebo znížiť kardiovaskulárne riziko orgánových komplikácií. Keďže situácia v morbidite a mortalite na kardiovaskulárne ochorenia je na Slovensku nepriaznivá, je to úloha o to naliehavejšia. Je preto nevyhnutné zlepšiť diagnostiku hypertenzie i jej liečbu, a to implementáciou najnovších diagnostických algoritmov a liečebných stratégií. 2018 ESC/ESH odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie prinášajú komplexný pohľad na túto problematiku, vychádzajúc z medicíny založenej na dôkazoch. Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) umožňuje sledovať cirkadiánnu variabilitu krvného tlaku so stanovením diurnálneho indexu. Chronoterapeutické princípy liečby artériovej hypertenzie preukázali efektívnejšiu kontrolu krvného tlaku u tých pacientov, ktorí užívali antihypertenzívnu liečbu večer v porovnaní s pacientmi užívajúcimi medikáciu ráno. Pri večernej medikácii liekov bol významne nižší nielen nočný priemerný tlak, ale priaznivý antihypertenzívny účinok pretrvával i v priebehu dňa. Táto modalita dávkovania liekov znížila i výskyt nondipperov, čo malo aj prognostický význam, keďže bol signifikantne nižší výskyt všetkých závažných kardiovaskulárnych príhod.

The contribution of 2018 ESC/ESH Guidelines on the management of arterial hypertension to clinical practice
The goal of effective management of arterial hypertension is to maintain optimal blood pressure values for a long time, thus preventing and/or reducing the cardiovascular risk of organ complications. As the situation in morbidity and mortality from cardiovascular diseases in Slovakia is unfavorable, this task is all the more urgent. It is therefore necessary to improve both the diagnosis of hypertension and its treatment by implementing the latest diagnostic algorithms and treatment strategies. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension provide a comprehensive view of this issue, relying on evidence-based medicine. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) allows monitoring of circadian blood pressure variability with diurnal index determination. Chronotherapeutical principles for arterial hypertension treatment demonstrated more effective BP control in those patients receiving antihypertensive therapy in the evening, compared to patients receiving morning medication. With evening medication, the mean nocturnal pressure was significantly lower, while the beneficial antihypertensive effect persisted throughout the day. This drug dosing modality reduced the incidence of non-dippers, which was also of prognostic importance, as the incidence of all serious cardiovascular events was significantly lower.
Keywords: arterial hypertension, organ complications, drug treatment, fixed drug combinations, ambulatory blood pressure monitoring, chronotherapy


artériová hypertenzia orgánové komplikácie medikamentózna liečba fixné kombinácie liekov ambulantné monitorovanie krvného tlaku chronoterapia
Interná med. 2021; 21 (5): 211-213
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by