Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Prínos liečby SGLT-2 inhibítormi na zlepšenie prognózy pacientov s diabetom mellitus 2. typu a fibriláciou predsiení
Anna Vachulová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2021
Fibrilácia predsiení (FP) je najčastejšia pretrvávajúca arytmia. S narastajúcim vekom pacienta a počtom rizikových faktorov stúpa incidencia a prevalencia FP. Diagnóza FP zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť o pacienta a vedie k zhoršeniu kvality života pacienta. FP je závažný rizikový faktor kardioembolických príhod, z nich najobávanejšia je cievna mozgová príhoda. Diabetes mellitus je jedným z predisponujúcich faktorov vzniku elektrickej a štrukturálnej remodelácie predsiení s následným vznikom FP. Na druhej strane FP je spojená so zvýšeným rizikom KV príhod a úmrtím u pacientov s DM. Klinická štúdia EMPA-REG OUTCOME s inhibítorom SGLT-2 empagliflozínom dokumentovala jeho pozitívne kardiovaskulárne účinky. Empagliflozín viedol k redukcii kardiovaskulárnych úmrtí, veľkých kardiovaskulárnych príhod, hospitalizácií v dôsledku srdcového zlyhávania a redukcii poškodenia obličiek bez ohľadu na prítomnosť FP. Pacienti s DM 2, KV ochoreniami a FP majú dôkaz jednoznačného benefitu liečby empagliflozínom.

Benefit of SGLT-2 inhibitors to improving the prognosis of patients with type 2 diabetes and atrial fibrillation
Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained arrhythmia. AF continues to increase in prevalence and incidence as the population ages as well with the increasing number of risk factors. The diagnosis of AF extend to a huge burden due to healthcare costs, patient symptoms and impaired quality of life. AF is a significant risk factor of cardioembolic events, the most feared is cardioembolic stroke. Diabetes mellitus (DM) predisposes to AF development by inducing structural and electrical remodelling in the atria. Moreover, AF is associated with a substantial increase in the risk of cardiovascular events and death in DM patients. The clinical trial EMPA- REG OUTCOME with the SGLT2 inhibitor empagliflozin documented its positive CV effects. Irrespective of the presence of AF, empagliflozin reduced CV death, MACE, HF- related and renal events. Patients with diabetes, CV disease and AF may especially benefit from use of empagliflozin.
Keywords: atrial fibrillation, definition, cardioembolic risk factors, screening AF, anticoagulation traetment


fibrilácia predsiení definícia kardioembolické rizikové faktory skríning FP antikoagulačná liečba
Interná med. 2021; 21 (4): 155-159
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by