Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Prínos sonografického vyšetrenia krku v modernom manažmente pacientov s uzlami a nádormi štítnej žľazy
Marianna Grigerová, Róbert Králik, Martin Griger, Ján Podoba, Emília Mojtová
V manažmente pacientov s diferencovaným karcinómom štítnej žľazy (DTC), ktorý je najčastejšou tyreoidálnou malignitou, dochádza v posledných rokoch k významným zmenám s odklonom od štandardnej komplexnej onkologickej liečby k menej agresívnemu terapeutickému prístupu. Liečba sa šije na mieru každému pacientovi podľa miery rizika recidívy ochorenia. Sonografické vyšetrenie (USG) krku zohráva kľúčovú úlohu nielen pri nájdení pacientov s malignitou v mori pacientov s uzlovými zmenami štítnej žľazy, ale aj pri posúdení agresivity ochorenia a výbere pacientov na limitovanú liečbu. USG je tiež pilierom pri ďalšom sledovaní pacientov s DTC, obzvlášť nízkorizikových nádorov po lobektómii a neliečených chirurgicky, u ktorých sa nedá spoliehať na onkomarker tyreoglobulín. Bez kvalitného USG krku by tento moderný manažment pacientov s DTC nebol možný.
Role of neck ultrasound in the modern management of thyroid nodules and cancers
The management of patients with differentiated thyroid cancer (DTC), the most common thyroid malignancy has significantly changed over the last few years. Standard complex oncologic treatment is not any more applied to every patient. Treatment is tailored to each patient’s individual needs according to the risk of recurrence. Neck ultrasound is a crucial investigation not only in finding a malignancy among a big number of thyroid nodules but also in assessing the aggressiveness of the disease and choosing appropriate patients for limited treatment. USG is a corner stone in follow up of patients with DTC, especially low risk tumours after lobectomy and not treated surgically in whom we cannot rely on tumour marker thyreoglobulin. Without high quality neck ultrasound, the new approach to patients with DTC would not be possible.
Keywords: thyroid nodules, thyroid cancer, ultrasonography
uzol štítnej žľazy karcinóm štítnej žľazy ultrazvuk
Interná med. 2019; 19 (10): 377-382
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by