Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Prítomnosť a závažnosť periférneho artériového obliterujúceho ochorenia u diabetikov 2. typu
Katarína Demková, Miriam Kozárová, Zuzana Kozelová, Ľubomír Špak
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Diabetes mellitus (DM) je závažný rizikový faktor periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín (PAOO DK). Prevalencia PAOO DK v predkladanej štúdii u asymptomatických diabetikov (Fontaine I) na základe nameraných patologických hodnôt členkovo-brachiálneho indexu (ABI) bola 24 %, na základe patologických hodnôt prstovo-brachiálneho indexu (TBI) až 52 % a na základe patologických hodnôt parciálneho tlaku tkanivového kyslíka (tcpO2) 17 %. Mediokalcinóza bola potvrdená u 22 pacientov, čo predstavuje 11,6 % prevalenciu. Pri digitálnej subtrakčnej angiografii (DSA) dominovalo postihnutie arteria tibialis anterior (ATA) (73 %), arteria tibialis posterior (ATP) (64 %) a arteria femoralis (AF) (62 %). Časté bolo aj multietážové postihnutie tepien dolných končatín. Pacienti s postihnutím iliackých artérií boli signifikantne mladší (p < 0,001) a, naopak, pacienti s postihnutím ATA, ATP a arteria dorsalis pedis (ADP) boli signifikantne starší (p = 0,016; p = 0,021; p = 0,002). Metodiky ABI, TBI aj tcpO2 majú dostatočnú senzitivitu a špecificitu v detekcii PAOO DK a mali by sa stať súčasťou skríningových vyšetrení u diabetikov. Zlatým štandardom v diagnostike PAOO DK ostáva DSA s potenciálnym využitím Grazianiho klasifikácie.

Presence and severity of peripheral arterial occlusive disease in patients with type 2 diabetes mellitus
Diabetes mellitus is a strong risk factor for peripheral arterial disease of the lower extremities. The prevalence of peripheral arterial disease of the lower extremities in the present study in asymptomatic diabetics (Fontaine I) based on the minimum values of the ankle-brachial indices was 24%. Based on the minimum toe-brachial index values, up to 52% of asymptomatic patients had peripheral arterial disease. And, based on the minimum values of transcutaneous oxygen pressure, 17% of patients without symptoms had peripheral arterial disease. Mediocalcinosis was confirmed in 22 patients, representing 11.6% prevalence. According to digital subtraction angiography, anterior tibial artery (73%), posterior tibial artery (64%), and femoral artery (62%) affection dominated. Also multi-stage affection of lower extremity arteries was frequent. Patients with iliac artery affection were significantly younger (p < 0.001), while patients with anterior tibial artery, posterior tibial artery and dorsalis pedis artery affection were significantly older (p = 0.016, p = 0.021, p = 0.002). Ankle-brachial index, toe-brachial index and transcutaneous oxygen pressure methods have sufficient sensitivity and specificity for the peripheral arterial disease detection and should be included in screening examinations in patients with type 2 diabetes mellitus. The digital subtraction angiography remains the golden standard in peripheral arterial disease detection, with potential usage of Graziani classification.
Keywords: atherosclerosis, peripheral arterial disease, type 2 diabetes mellitus
ateroskleróza periférne artériové obliterujúce ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Interná med. 2019; 19 (1): 5-8
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by