Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Prognostický význam expresie ki-67 a pcna pri ta-t1 urotelových nádoroch močového mechúra
Roman Tomaškin, Katarína Macháleková, Pavol Slávik, Boris Eliáš, Karol Kajo, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Cieľ práce: Zaviesť na našom pracovisku imunohistochemické vyšetrovanie nádorov močového mechúra, korelovať expresiu proliferačných antigénov Ki-67 a PCNA s klinicko-histopatologickými faktormi, určiť ich prognostický význam v predikcii správania Ta-T1 nádorov močového mechúra. Materiál a metódy: Imunohistochemicky sme vyšetrili 50 primárnych nádorov močového mechúra (vek pacientov 31 - 85 r, priemer 64,6 r). Pacientov sme sledovali po transuretrálnej resekcii najmenej 36 mesiacov (cystoskopia v 3 - 6 mesačných intervaloch). Hodnotili sme grading, pT štádium, počet nádorov, expresiu Ki-67 a PCNA (hranica 10 % pozitívnych buniek). Za klinicky priaznivé správanie nádoru sme považovali výskyt najviac 1 recidívy počas 3-ročného sledovania, ktorá sa však nesmela vyskytnúť v prvých 12 mesiacoch od TURB, inak išlo o klinicky nepriaznivé správanie nádoru. Výsledky: V našom súbore korelovala expresia Ki-67 s gradingom (p = 0,004), počtom nádorov (p = 0,047), na hranici signifikantnosti s pT štádiom (p = 0,051). Expresia PCNA korelovala s gradingom (p = 0,018) a pT štádiom (p = 0,042), bez korelácie s počtom nádorov. V jednofaktorovej aj multifaktorovej analýze celého súboru sa nezistil rozdiel medzi nádormi s klinicky priaznivým a nepriaznivým správaním v žiadnom sledovanom parametri. Zaznamenali sme trend horšieho správania nádoru pri pozitivite Ki-67 (> 10 % buniek, p = 0,063, resp. p = 0,066), 3-násobne vyššie riziko nepriaznivého správania, v skupine Ta nádorov až 9-násobne vyššie. Iba expresia Ki-67 a PCNA signifikantne ovplyvnili beznádorové prežívanie (t.j. čas do prvej diagnostikovanej recidívy) v Kaplan-Meierovej analýze celého súboru (log rank test, p = 0,007, resp. p = 0,036), v skupine G2 nádorov len expresia Ki-67 (log rank test, p = 0,023). Záver: Imunohistochemické vyšetrenie Ki-67 spresňuje predpovedanie správania nádorov močového mechúra nad rámec tradičných klinicko-histopatologických prognostických faktorov. Odporúčame pri nízko a stredne rizikových nádoroch s nízkou expresiou Ki-67 predĺžiť intervaly cystoskopických kontrol na minimálne 6 mesiacov. U pacientov s multilokulárnym T1 nádorom s nízkou expresiou Ki-67 odporúčame uprednostniť intravezikálnu chemoterapiu pred imunoterapiou.
karcinóm močového mechúra prognostické faktory Ki-67 PCNA
Klin. urol. 2007; 3 (3): 123 - 128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by