Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Projekt TELMISTAR I – Sledovanie efektu telmisartanu a fixnej kombinácie telmisartan + amlodipín na dosahovanie cieľových hodnôt systolického a diastolického krvného tlaku na Slovensku u lekárov špecialistov
Martin Čaprnda, Katarína Novodomská, Ján Farkašovský, Oliver Tlčimuka
Úvod: Artériová hypertenzia patrí medzi najdôležitejšie rizikové faktory pre kardiovaskulárne ochorenia. Jej diagnostika a liečba patrí do rúk všeobecných lekárov, ako aj špecialistov. Napriek existencii množstva liečiv s antihypertenzívnym účinkom mnoho pacientov nedosahuje cieľové hodnoty krvného tlaku (TK). Telmisartan, ako predstaviteľ skupiny antagonistov receptorov pre angiotenzín II, je vhodný pre široké spektrum pacientov s artériovou hypertenziou, a to ako v monoterapii, tak aj v kombinácii s inými antihypertenzívami. Okrem toho, vzhľadom na jeho parciálny agonistický efekt na PPAR-γ receptor, boli popísané aj jeho priaznivé účinky na glykémiu a lipidové parametre.
Cieľ práce: Cieľom práce bolo sledovať efekt telmisartanu a fixnej kombinácie telmisartan + amlodipín na výšku systolického a diastolického TK (sTK, dTK), dosahovanie cieľových hodnôt TK a vybrané metabolické a biochemické parametre u pacientov nedosahujúcich cieľové hodnoty TK.
Pacienti a metodika: Projekt TELMISTAR I prebiehal formou prospektívnej nerandomizovanej open-label štúdie v trvaní 6 mesiacov. Do projektu bolo zaradených spolu 1438 pacientov vo veku 31-91 rokov (604 mužov a 834 žien), ktorí nedosahovali cieľové hodnoty TK podľa odporúčaní ESC/ESH. Podľa uváženia ošetrujúceho lekára boli nastavení na liečbu telmisartanom (skupina T) alebo fixnou kombináciou telmisartan + amlodipín (skupina TA). Pacienti boli edukovaní o nutnosti dodržiavania preventívnych opatrení podľa ESC/ESH, najmä nefarmakologickej i farmakologickej liečby. Pri vstupnej návšteve a následne po 3 a 6 mesiacoch bola zrealizovaná kontrola krvného tlaku, hladiny lipidov, glykémie a bezpečnostných parametrov (ionogram, urea, kreatinín). Projekt bol podporený výskumným grantom firmy KRKA.
Výsledky: Priemerná hodnota TK pri zaradení do štúdie v skupine T bola 153,55 ± 15,96 / 91,12 ± 10,27 mmHg, v skupine TA bola 157,11 ± 15,61 / 92,60 ± 10,06 mmHg, cieľové hodnoty systolického TK dosahovalo 13,6% pacientov (T) resp. 11,0% pacientov (TA), diastolického TK 34,2% pacientov (T) resp. 28,1% pacientov (TA).
Po 6 mesiacoch liečby bol v skupine T zaznamenaný priemerný pokles TK o 20,80/12,15 mmHg (p<0,001) a v skupine TA o 23,03/13,15 mmHg (p<0,001), čo viedlo aj k vzostupu dosahovania cieľových hodnôt pre systolický TK o 57,3% (T) resp. 54,1% (TA) a diastolický TK o 58,9% (T) resp. 61,9% (TA). U pacientov sme nezaznamenali signifikantnú zmenu v hladinách draslíka a kreatinínu.
Záver: Pridanie samotného telmisartanu ako aj fixnej kombinácie telmisartan + amlodipín viedlo k signifikantnému poklesu krvného tlaku, ako aj nárastu počtu pacientov dosahujúcich cieľové hodnoty TK. U pacientov neboli pozorované signifikantné zmeny sledovaných bezpečnostných parametrov (kálium, kreatinín). Telmisartan ako samostatný liek a aj vo fixnej kombinácii telmisartan + amlodipín je účinné a bezpečné antihypertenzívum vhodné na použitie u širokého spektra pacientov s artériovou hypertenziou.

The TELMISTAR I project – “Monitoring the Effect of Telmisartan and the Fixed Combination of Telmisartan + Amlodipine on the Achievement of Target Values of Systolic and Diastolic Blood Pressure in Slovakia by Specialist Physicians
Introduction: Arterial hypertension is one of the most important risk factors for cardiovascular diseases. Its diagnosis and treatment belongs to general practitioners as well as specialists. Despite the existence of a number of antihypertensive drugs, many patients are below the blood pressure (BP) target. Telmisartan, as a representative of the angiotensin II receptor antagonist group, is suitable for a wide range of patients with arterial hypertension, both as monotherapy and in combination with other antihypertensive agents. Due to its partial agonist effect on the PPAR-γ receptor its beneficial effects on glycaemia and lipid parameters have also been described.
Objective of the study: The objective of the study was to monitor the effect of telmisartan and the telmisartan + amlodipine fixed combination on the level of systolic and diastolic BP (sBP, dBP), achievement of BP target values and selected metabolic and biochemical parameters in patients below the BP target values.
Patients and methodology: The TELMISTAR I project was conducted in the form of a prospective, non-randomized, open-label study of 6 months duration. The project included a total of 1,438 patients aged 31-91 (604 men and 834 women) who did not reach the BP target values according to ESC/ESH recommendations. At the discretion of the attending physician, they were set up for treatment with telmisartan (group T) or the fixed combination of telmisartan + amlodipine (group TA). Patients were educated about the need to follow ESC/ESH preventive measures, especially non-pharmacological and pharmacological treatment. Blood pressure, lipid levels, blood glucose and safety parameters (ionogram, urea, creatinine) were performed at baseline medical examination and 3 and 6 months later (after the initial examination). The project was supported by a research grant from KRKA.
Results: The mean BP value at study inclusion was 153.55 ± 15.96 / 91.12 ± 10.27 mmHg in the T group, 157.11 ± 15.61 / 92.60 ± 10.06 mmHg in the TA group, and the target systolic BP was achieved in 13.6% (T) patients, respectively 11.0% (TA) patients, diastolic BP 34.2% patients (T) respectively 28.1% (TA) patients.
After 6-month treatment, the T group manifested an average BP decrease of 20.80 / 12.15 mmHg (p<0.001), and in the TA group of 23.03 / 13.15 mmHg (p<0.001), which also led to a systolic BP 57.3% (T) respectively 54.1% (TA) and diastolic BP increase 58.9% (T) respectively 61.9% (TA). There was no significant change in chloride levels and creatinine levels in the patients.
Conclusion: The addition of telmisartan like fixed combination of telmisartan + amlodipine resulted in a significant decrease in BP, as well as an in an increase in the number of patients reaching the target BP. No significant changes in safety parameters (potassium, creatinine) were observed in patients. An improvement in the lipid profile (decrease in total and LDL cholesterol and triacylglycerols) was also observed in the patients. Telmisartan as a stand-alone medicine and also in the fixed combination of telmisartan + amlodipine is an effective and safe antihypertensive suitable for use in a wide variety of arterial hypertension patients.
Keywords: arterial hypertension, telmisartan, fixed combination, target values, blood pressure, adherence
artériová hypertenzia telmisartan fixná kombinácia cieľové hodnoty krvný tlak adherencia
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 169-175
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by