Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Prvé skúsenosti s liečbou glp-1 analógom liraglutidom v diabetologickej ambulantnej praxi (multicentrická retrospektívna štúdia)
Juraj Vozár, Miriam Avramovová, Viera Doničová, Adriana Ilavská, Peter Jackuliak, Ingrid Jurkovičová, Boris Krahulec, Lujza Štrbová, Eva Tošerová, Martina Chlebcová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2013
Analyzovali sme 77 pacientov s diabetom 2. typu liečených liraglutidom v retrospektívnej analýze v mediáne 12 (min. 6, max. 24) mesiacov. Pacienti boli na začiatku liečení mono-, bi- alebo triterapiou orálnymi antidiabetikami. Medián veku bol 55,5 roka, trvanie diabetu 7,7 roka. Zaznamenali sme štatisticky veľmi významný pokles glykémie nalačno z 9,3 mmol/l (8,9 - 10) a HbA1c z 8,6 % (8,2 - 8,7) na začiatku štúdie na 7,6 mmol/l (6,5 - 8,3), resp. 7,6 % (7,4 - 7,9) po 12 mesiacoch sledovania (p < 0,001). Podobne sa štatisticky veľmi významne znižovala hmotnosť a BMI zo 102 kg (99 - 112), resp. 35,4 kg/m2 (33,7 - 36,3) na začiatku štúdie na hodnoty 98 kg (93 - 103), resp. 33,8 kg/m2 (32,1 - 35,9) po 12 mesiacoch (p < 0,001). Lipidové parametre sa na konci sledovania oproti začiatku zlepšili vo všetkých ukazovateľoch nevýznamne. Nemenili sa hodnoty tlaku krvi na začiatku a konci sledovania. Priemerná podávaná dávka liraglutidu bola 1,2 (1 - 1,5) mg/deň po 12 mesiacoch. Nežiaduce účinky boli hlavne gastrointestinálne a vyskytli sa prechodne u 15 (20 %) pacientov, štyria z tohto dôvodu ukončili liečbu liraglutidom (5,2 %). Hypoglykémia sa vyskytla iba u jedného pacienta a vymizla po vynechaní sulfonylurey. Pre výšku doplatku ukončili liečbu 4 pacienti (5,2 %). Pre malú efektivitu preparátu na zníženie HbA1c hladiny ukončilo liečbu 11 pacientov (14,3 %). V liečbe liraglutidom úspešne pokračovalo 57 zo 77 pacientov (74 %).
diabetes 2. typu liraglutid
Interná med. 2013; 13 (4): 217-222
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by