Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Pulse 2011 – výsledky klinického programu zameraného na zlepšenie kvality života u pacientov so stabilnou anginou pectoris
Daniel Pella, Rastislav Šidlo
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
anginu pEctoris) bol zameraný na zlepšenie kvality života pacientov (týždenný počet záchvatov anginy pectoris, resp. nutnosť užitia sublingválnych foriem nitroglycerínu) so stabilnou anginou pectoris. Metódou voľby bola intenzifikácia liečby cielená na zníženie srdcovej frekvencie. Sledovali sme pacientov s dokumentovanou koronárnou chorobou srdca s pretrvávajúcim syndrómom stabilnej anginy pectoris napriek doteraz aplikovanej liečbe vrátane použitia betablokátorov (pokiaľ neboli kontraindikované alebo netolerované pre vedľajšie účinky). Kľúčovým inklúznym kritériom bola srdcová frekvencia (SF) nad 70 úderov/min. Celkovo bolo vyhodnotených 1 733 pacientov, ktorým bol do liečby pridaný ivabradín (Procoralan®) v dávke 2 x 5 mg denne s možnosťou jeho titrácie smerom nahor alebo nadol v priebehu trvania programu. Po 3 mesiacoch liečby došlo nielen k štatisticky signifikantnému poklesu SF z 84,42 ± 9,77 úderu/min na 64,85 ± 6,10 úderu/min (p < 0,0001), ale predovšetkým k štatisticky signifikantnému poklesu tak počtu záchvatov anginy pectoris z 3,72 ± 3,11 na 0,86 ± 1,06 za týždeň (p < 0,0001), ako aj potreby užitia sublingválnych nitroglycerínov z 3,19 ± 3,04 na 0,62 ± 1,07 za týždeň (p < 0,0001). Kvalita života pacientov (sledovaná jednoduchou dotazníkovou metódou) sa signifikantne zlepšila na konci klinického programu v porovnaní so vstupnou návštevou (p < 0,0001). Okrem toho došlo k signifikantnému poklesu prahu vzniku bolesti a jej intenzity hodnotenej podľa klasifikácie CCS (Kanadská kardiovaskulárna spoločnosť). Potvrdili sme, že ivabradín (Procoralan®) signifikantne znížil frekvenciu a intenzitu anginóznych záchvatov, a tým významne zlepšil kvalitu života u pacientov so stabilnou anginou pectoris.
Stabilná angina pectoris ivabradín kvalita života PULSE 2011
Interná med. 2012; 12 (1): 37-41
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by