Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Randomizovaná multicentrická štúdia o hodnotení účinku tréningu svalov panvového dna u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty a hyperaktívnym močovým mechúrom liečených silodozínom – protokol štúdie SILODOSING
Ján Švihra, Magdaléna Hagovská
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Cieľ štúdie: V súčasnosti nie je dostatok klinických štúdií o kombinovanej liečbe silodozínom s tréningom svalov panvového dna u mužov s benígnou prostatickou hyperpláziou (BPH) a hyperaktívnym močovým mechúrom (OAB). Cieľom našej práce bude hodnotenie efektu kombinácie tréningu svalov panvového dna so supresívnou technikou urgencie a silodozínom v porovnaní so silodozínom u mužov s BPH a OAB po 12 týždňoch liečby. Hodnotené budú zmeny počtu a intenzity urgencií, zmeny počtu urgentných inkontinencií, zmena počtu epizód noktúrie, zmena priemerného objemu močenia za 24 hodín pomocou mikčného denníka, zmena symptómového skóre a kvality života podľa OABq, zmena symptómového skóre podľa OABSS, zmena skóre medzinárodnej stupnice prostatických symptómov – IPSS, zmena stavu problémov s močením (Patient Global Impression – PGI-I) a typ nežiaducich účinkov.
Klinický súbor a metódy: Randomizovaná intervenčná paralelná multicentrická štúdia v spolupráci so 45 urologickými ambulanciami na národnej úrovni. Pacienti budú zaradení v pomere 1 : 1 do experimentálnej a kontrolnej skupiny použitím jednoduchej randomizácie podľa nepárneho a párneho poradového čísla pacienta v každej ambulancii. Dĺžka trvania intervencie bude 3 mesiace. Experimentálna skupina dostane perorálnu liečbu silodozínom v dennej dávke v dávke 8 mg 1x denne a cvičenie panvového dna (PFMT). Kontrolná skupina dostane perorálnu liečbu s silodozínom v dennej dávke 8 mg 1x denne. Dáta budú analyzované v oboch skupinách pred intervenciou a po troch mesiacoch.
Výsledky a záver: Protokol štúdie prezentuje východiská a dizajn randomizovanej intervenčnej paralelnej multicentrickej štúdie so sledovaním efektu kombinácie silodozínu, cvičenia panvového dna oproti liečbe so silodozínom u mužov s BPH a OAB. Štúdia môže poskytnúť dôkazy o účinnosti kombinovanej liečby OAB a poukázať na aktívny prístup v liečbe prostredníctvom cvičenia.
Registrácia: Klinická štúdia je registrovaná v databáze ClinicalTrials.gov číslo NCT04681625

A randomized multi-centre study to evaluate the effect of pelvic floor muscle training in men with BPH and OAB treated with silodosin – protocol of ‘SILODOSING’ study
Aim of the study: There are currently insufficient clinical studies on the combined treatment of silodosin with pelvic floor muscle training in men with benign prostatic hyperplasia (BPH) and overactive bladder (OAB). Our work will aim to evaluate the effect of combining pelvic floor muscle training with the suppressive technique of urgency and silodosin compared with silodosin in men with BPH and OAB after 12 weeks of treatment. Changes in the number and intensity of urgencies, changes in the number of urge incontinences, change in the number of episodes of nocturia, change in mean urine volume in 24 hours using a micturition diary, change in symptom score and quality of life according to OABq, change in symptom score according to OABSS, change in International Prostate Symptom Scale - IPSS, change in problem status Patient Global Impression (PGI-I) and type of side effects.
Materials and methods: Randomized intervention parallel multi-centre study in collaboration with 45 urological clinics at the national level. Patients will be assigned a 1: 1 ratio to the experimental and control groups using simple randomization according to the odd and even patient sequence numbers in each clinic. The duration of the intervention will be 3 months. The experimental group will receive oral silodosin at a daily dose of 8 mg once daily and pelvic floor exercises (PFMT). The control group receives oral treatment with silodosin at a daily dose of 8 mg once daily. Data will be analyzed in both groups before the intervention and after three months.
Results and Conclusion: The study protocol presents the starting points and design of a randomization
interventional multi-centre study to monitor the effect of the combination of silodosin pelvic floor exercise over silodosin treatment in men with BPH and OAB. The study may provide evidence of the efficacy of OAB combination therapy and point to an active approach to exercise therapy.
Registration: The clinical study is registered in the ClinicalTrials.go-database NCT04681625
Keywords: silodosin, pelvic floor muscle exercise, benign prostatic hyperplasia, overactive bladdersilodozín cvičenie svalov panvového dna benígna hyperplázia prostaty hyperaktívny močový mechúr
Klin urol 2021; 17 (1): 29 - 34
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by