Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Raynaudov fenomén
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Zuzana Tormová, Marta Bavoľárová, Ľudmila Farkašová, Lucia Kubíková
Klasický opis Raynaudovho fenoménu pozostáva z triády iniciálnej bledosti prstov spôsobenej vazokonstrikciou, cyanózy zapríčinenej venóznou stázou deoxygenovanej krvi a ruborom pri reperfúzii a hyperémii. Približne u jednej desatiny pacientov s iniciálne primárnym Raynaudovým fenoménom vznikne systémové ochorenie spojiva. Základné vyšetrenie pacientov s Raynaudovým fenoménom zahŕňa vyšetrenie krvného obrazu, sedimentácie krvi, C-reaktívneho proteínu, antinukleárnych protilátok a kapilaroskopiu nechtového lôžka. Liekmi prvej voľby sú blokátory kalciového kanála. Pri systémovej skleróze a pretrvávaní Raynaudovho fenoménu pri liečbe blokátormi kalciového kanála prichádzajú do úvahy inhibítory fosfodiesterázy-5 a prostanoidy. U pacientov so systémovou sklerózou a mnohopočetnými digitálnymi ulceráciami napriek liečbe blokátormi kalciového kanála, inhibítormi fosfodiesterázy-5 a prostanoidmi sa odporúča terapia bosentanom.

Raynaud’s phenomenon
The classic description of Raynaud’s phenomenon consists of a triad of initial finger pallor caused by vasoconstriction, cyanosis caused by venous stasis of deoxygenated blood, and rubor due to reperfusion and hyperemia. About one-tenth of patients with the primary Raynaud’s phenomenon develop systemic connective tissue disease. An essential examination of patients with Raynaud’s phenomenon includes complete blood count, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, antinuclear antibodies, and nail fold capillaroscopy. First-line treatment of Raynaud’s phenomenon are calcium channel blockers. Phosphodiesterase-5 inhibitors and prostanoids are used in systemic sclerosis with non-improvement of Raynaud’s phenomenon on calcium channel blocker treatment. Bosentan therapy is recommended in patients with systemic sclerosis and multiple digital ulcerations despite treatment with calcium channel blockers, phosphodiesterase-5 inhibitors and prostanoids.
Keywords: primary Raynaud phenomenon, secondary Raynaud phenomenon, systemic sclerosis, capillaroscopy
primárny Raynaudov fenomén sekundárny Raynaudov fenomén systémová skleróza kapilaroskopia
Interná med. 2022; 22 (4): 165-170
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by