Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Redukcia telesnej hmotnosti a symptómy hyperaktívneho mechúra
Alena Buková, Magdaléna Hagovská, Ján Švihra, Agata Hrobacz, Dana Dračková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Cieľom štúdie bolo zistiť vplyv 3-mesačného cvičebného programu na zníženie telesnej hmotnosti a percento tuku o viac ako 5 % u žien s nadváhou a hyperaktívnym mechúrom (OAB). Následne sme hodnotili vplyv cvičenia na ďalšie faktory súvisiace s nadváhou a na symptómy OAB u žien, ktoré schudli a ktoré neschudli. Súbor pozostával zo 77 žien s nadváhou potvrdenou prostredníctvom BMI a so symptómami OAB s priemerným vekom 26,2 roka, 39 žien, ktoré schudli viac ako o 5 % a 38 žien, ktoré neschudli viac ako o 5 %.
Metódy: Telesná kompozícia bola meraná použitím priamej segmentálnej multifrekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy prostredníctvom body composition analyser s hodnotením svalovej hmoty (kg), telesného tuku (kg), percenta telesného tuku (%) abdominálneho viscerálneho tuku (cm2/level), WHR indexom – pomerom obvodu medzi pásom a bokom. Symptómy OAB boli hodnotené prostredníctvom mikčného denníka, dotazníka príznakov urgentnej inkontinencie (OAB-q) a škálou pre hodnotenie intenzity urgencie (PPIUS). Cvičenie zamerané na redukciu abdominálneho tuku s prvkami aeróbneho tréningu, posilňovania povrchových a hlbokých brušných svalov, statického a dynamického strečingu.
Výsledky: V symptómoch OAB hodnotených prostredníctvom mikčného denníka a dotazníka OAB-q, boli po tréningu zaznamenané signifikantné rozdiely (p < 0,01) v prospech skupiny, ktorá znížila hmotnosť, vo frekvencii močenia v noci. Podobne aj v intenzite symptómov urgencie hodnotenej prostredníctvom PPIUS šály boli po tréningu zaznamenané signifikantné rozdiely (p < 0,001) v prospech skupiny, ktorá znížila telesnú hmotnosť. V hodnotení telesnej kompozície boli po tréningu zaznamenané signifikantné rozdiely (p < 0,001) v prospech skupiny, ktorá schudla, v znížení BMI, v percente telesného tuku, vo viscerálnom abdominálnom tuku, v obvode pása a znížení telesnej hmotnosti. V objeme svalovej hmoty neboli medzi skupinami zaznamenané signifikantné rozdiely.
Záver: Cvičebný program na redukciu abdominálneho tuku s posilnením povrchových a hlbokých brušných svalov, s prvkami aeróbneho tréningu a strečingu pri dodržaní stanovenej intenzity a frekvencie významne redukuje nadváhu a mierne symptómy OAB už po 12 týždňoch.

Reduction of body weight and symptoms of the overactive bladder
The objective: to find out the effect of a 3-month exercise programme on weight reduction and a fat percentage of over 5% in overweight women with the overactive bladder (OAB). We subsequently evaluated the impact of the exercise on other factors related to overweight and OAB symptoms in women who lost their weight and who did not.
The sample consisted of 77 overweight women confirmed by BMI and OAB symptoms with an average age of 26.2 years, and 39 women who lost more than 5% of their weight and 38 women who did not lose more than 5% of their weight.
Methods: The body composition was measured using a direct segmental multi-frequency bioelectric impedance analysis by the body composition analyzer with the assessment of muscle mass (kg), body fat (kg), body fat percentage (%), abdominal visceral fat (cm2 / level), WHR index of the circumference ratio between the waist and the hip. OAB symptoms were evaluated using a voiding diary, urinary urgent incontinence symptom questionnaire (OAB-q), and the Intensity of Urgency Scale (PPIUS). The exercise aimed at reducing abdominal fat with elements of aerobic training, strengthening of the surface and deep abdominal muscles, static and dynamic stretching.
Results: In the OAB symptoms, evaluated by the voiding diary and OAB questionnaire, significant differences (p < 0.01) were recorded after the training in favour of the group who lost weight, at night-time urination frequency. Similarly, in the intensity of the symptoms of urgency evaluated by the PPIUS scale, after training, significant differences (p < 0.001) were recorded in favour of the group who lost weight. In the body composition assessment, significant differences (p < 0.001) were recorded after training in favour of the group who lost weight in lowering BMI, in the percentage of body fat, in visceral abdominal fat and waist circumference, and reducing body weight. In the muscle mass volume, there were no significant differences recorded between the groups.
Conclusion: The exercise programme for reducing abdominal fat with the strengthening of the surface and deep abdominal muscles by elements of aerobic training and stretching, while observing the specified intensity and frequency, significantly reduces overweight and mild symptoms of OAB already after 12 weeks.
Keywords: reduction, overweight, hyperactive bladder
redukcia nadhmotnosť hyperaktívny mechúr
Klin urol 2019; 15 (1):  31 – 35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by