Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Reziduálne zápalové riziko ostáva i pri hypolipidemickej liečbe
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
V posledných rokoch je záujem riešiť liečbou aj vaskulárny zápal s cieľom redukovať výskyt veľkých kardio­vaskulárnych (KV) príhod u pacientov s KV rizikom. Statíny, PCSK9 inhibítory a ezetimib dokážu redukovať výskyt veľkých KV príhod prostredníctvom redukcie sérovej hladiny LDL-ch. Metaanalýza 14 randomizovaných (aktívny liek/placebo) klinických štúdií (133 109 pacientov, 9 so statínmi, 1 s ezetimibom a 4 s PCSK9 inhibítormi) zaznamenávala výskyt veľkých KV príhod aj sérových hladín hsCRP. Intenzívnejšia hypolipidemická liečba oproti menej intenzívnej liečbe nepreukázala prítomnosť nižších sérových hladín hsCRP, ale preukázala redukciu výskytu veľkých KV príhod – s redukciou relatívneho rizika 0,82 a s 95 % KI: 0,75 – 0,91 s p < 0,001). Zdá sa že reziduálne zápalové riziko nebolo v metaanalýze redukované.

Residual inflammatory risk is present also in patients treated by lipid lowering therapy
In last years there exist an interest in targeting (vascular) inflammation to reduce major adverse cardiovascular events (MACE) in patients with cardiovascular (CV) risk. Statins, PCSK9 inhibitors and ezetimibe have been shown to reduce MACE due to reduction in serum LDL-Ch levels. A meta-analysis of 14 randomised (active drug/placebo) clinical studies (133 109 patients, 9 with statins, 1 with ezetimibe and 4 with PCSK9 inhibitors) reported MACEs and hsCRP serum levels. More intensive therapy in comparison with less intensive therapy did not demonstrated lower serum levels of hsCRP, but it significantly reduced the risk of MACE – with relative risk reduction 0.82 and 95%CI:0.75-.91, p < 0.001). It appears that residual inflammatory risk was here not lowered.
Keywords: cardiovascular disease, lipid lowering therapy, hsCRP, residual inflammatory risk


kardiovaskulárne ochorenie hypolipidemická liečba hsCRP reziduálne zápalové riziko
Interná med. 2021; 21 (1): 19-21
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by