Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia v roku 2019. Predoperačné vstupy, perioperačné, funkčné a onkologické výsledky
Vladimír Baláž, Jozef Babeľa, Viliam Kubas, Roman Farra, Viktor Kováčik
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Cieľ: Cieľom práce je vyhodnotenie perioperačných, funkčných a onkologických výsledkov roboticky asistovanej
radikálnej prostatektómie za rok 2019. Ďalším cieľom je porovnanie našich výsledkov so zahraničnými pracoviskami.
Materiál a metódy: V práci sú vyhodnotené všetky roboticky asistované radikálne prostatektómie, ktoré boli vykonané na našom pracovisku. Jednoduchou štatistickou metódou boli spracované predoperačné vstupy pacientov a perioperačné komplikácie a výstupy. Následne funkčné a onkologické výsledky.
Výsledky: V roku 2019 vykonali 223 roboticky asistovaných radikálnych prostatektómií. Priemerný vek pacientov bol 63,8 roka a vstupné PSA 10,2 ng/ml. Priemerný operačný čas bol 179 minút, priemerné krvné straty 185 ml. Perioperačné komplikácie Clavien-Dindo stupeň 3 boli 1,7 %. Pozitívny okraj malo 26 % pacientov. Biochemická recidíva pacientov. Plná kontinencia rok po operácii 94,3 %, dobrá erektilná funkcia 21,4 % pacientov.
Záver: Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia v našich podmienkach je bezpečná metóda s onkologickými a funkčnými výsledkami, ktoré sa dajú porovnať so svetovou literatúrou.

Robot-assisted radical prostatectomy in 2019. Perioperative inputs, functional and oncological results
The study evaluates perioperative, functional and oncological outcomes of robot-assisted radical prostatectomy for the year 2019. The second goal is to compare our outcomes with the outcomes in hospitals abroad.
Material and methods: The study evaluates the robot-assisted radical prostatectomy of 223 patients, which were performed in our hospital in 2019. By an easy statistical method, patients’ perioperative inputs, complications and outcomes were processed. Subsequently, functional and oncological results were evaluated.
Results: In 2019, we performed 223 robot-assisted radical prostatectomies. The average age of the patients was 63.8 years, and baseline PSA was 10.2 mg/ml. The average operating time was 179 minutes. The average blood loss was 185 ml. Perioperative complications by Clavien-Dindo grade 3 were 1.7 %, and 26% of patients had a positive surgical margin. 15 patients (1.7%) developed biochemical recurrence. Complete continence a year after surgery is 94.3%, and good erectile function is 21.4% out of 136 patients who were evaluated.
Outcome: Robot-assisted radical prostatectomy in our environment is a safe method to treat oncological patients with functional results compared with the data from the literature in the world.
Keywords: Robot-assisted radical prostatectomy, perioperative complication, functional and oncological outcomes


roboticky asistovaná radikálna prostatektómia perioperačné komplikácie funkčné a onkologické výsledky
Klin urol 2021; 17 (1): 6 - 12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by