Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Sarkoidóza je aj kardiovaskulárne ochorenie
Ján Murín, Danka Švecová, Jozef Bulas, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2021
Sarkoidóza je systémové zápalové ochorenie stále nejasnej etiológie. Odhaduje sa, že asi 5 % chorých so sarkoidózou trpí aj manifestným kardiálnym ochorením. Je však nedostatok súčasných údajov o riziku vývoja nežiaducich kardiovaskulárnych príhod u pacientov so sarkoidózou.
Veľká dánska kohorta pacientov z národného registra so sarkoidózou (v počte 11 834) bola v rokoch 1996 – 2016 porovnaná s inými pacientmi podobných demografických charakteristík, ale bez sarkoidózy (47 336 pacientov). Medián sledovania oboch podskupín bol 8,2 roka. Absolútne 10-ročné riziko výskytu príhod bolo nasledujúce: srdcové zlyhávanie (3,18 % v podskupine so sarkoidózou verzus 1,72 % v kontrolnej podskupine bez sarkoidózy), výskyt ventrikulárnych arytmií (0,96 % vs 0,45 %), fibrilácie alebo flutteru predsiení (3,44 % vs 2,66 %) a výskyt celkovej mortality (10,88 % vs 7,43 %).
Pacienti so sarkoidózou mávajú vyšší výskyt srdcového zlyhávania aj iných kardiovaskulárnych príhod oproti rovesníkom bez tohto ochorenia.

Sarcoidosis is also a cardiovascular disease
Sarcoidosis is a systemic inflammatory disease still of unknown etiology. It is estimated that 5% of patients with sarcoidosis have clinically manifest cardiac involvement. There is a paucity of contemporary data on the risk of adverse cardiac outcomes in patients with sarcoidosis.
A cohort in Denmark analysed (1996-2016 ys) from the register of patients with sarcoidosis (11 834 patients) compared them with the background population (47 336 patients) without sarcoidosis. The median follow-up was 8.2 years. Absolute 10-years risk of outcomes were as follows: heart failure (3.18% for sarcoidosis group and 1.72% for non-sarcoidosis group), ventricular arrhythmias (0.96% vs 0.45%), atrial fibrillation or flutter (3.44% vs 2.66%) and all-course mortality (10.88% vs 7.43%).
Patients with sarcoidosis have higher associated risk of heart failure and other adverse cardiac outcomes compared with matched control subjects.
Keywords: sarcoidosis, cardiovascular events, heart failure, arrhythmias


sarkoidóza kardiovaskulárne príhody srdcové zlyhávanie arytmie
Interná med.2021; 21 (2): 55-58
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by