Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Sarkopénia a diabetes mellitus
Peter Jackuliak, Magdaléna Kovářová, Juraj Smaha, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Sarkopénia alebo úbytok hmoty kostrového svalstva sa stáva čoraz viac skloňovaným pojmom. A to z toho dôvodu, že jej poznanie a správna diagnostika sú dôležité v rámci manažmentu stavov, ako sú poruchy hybnosti, zvýšená incidencia úrazov a fraktúr, strata schopnosti vykonávať bežné denné činnosti a strata sebestačnosti, pre ktoré je sarkopénia významným rizikovým faktorom. Sarkopénia, ale aj krehkosť (frailty) sa už zaraďujú k chronickým komplikáciám diabetu mellitu. Na vznik sarkopénie sú náchylnejší diabetici s DM 1. aj 2. typu. Ako DM vedie k sarkopénii, tak sarkopénia zhoršuje procesy ako hyperglykémia, hyperinzulinémia a inzulínová rezistencia. Autori v článku prezentujú aktuálne poznatky o týchto závažných syndrómoch ako aj možnosti komplexného manažmentu diabetika so sarkopéniou.

Sarcopenia and diabetes mellitus
Sarcopenia, or loss of skeletal muscle mass, is becoming an increasingly problem in medicine. This is because its knowledge and proper diagnosis is important in the management of conditions such as movement disorders, increased incidence of injuries and fractures. Sarcopenia is a significant risk factor for loss of ability to perform normal daily activities and loss of self-sufficiency. Sarcopenia but also frailty are already classified as chronic complications of diabetes mellitus. Diabetics with type 1 and type 2 diabetes are more prone to sarcopenia. As diabetes leads to sarcopenia, sarcopenia exacerbates processes such as hyperglycemia, hyperinsulinemia and insulin resistance. The authors present current knowledge about these serious syndromes as a possibility for the comprehensive management of diabetics with sarcopenia.
Keywords: diabetes mellitus, sarcopenia, frailty, management
diabetes mellitus sarkopénia krehkosť manažment
Interná med. 2021; 21 (1): 5-9
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by