Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: KAZUISTIKY
SELEKTÍVNA INTRAUTERINNÁ REŠTRIKCIA AKO KOMPLIKÁCIA PÔVODNE PREBIEHAJÚCEJ TZV. TWIN-ANEMIA-POLYCYTHEMIA SEKVENCIE U MONOCHORIÁLNYCH BIAMNIÁLNYCH DVOJČIAT
P. Turňová, K. Biringer
Tzv. sekvencia twin anemia-polycythemia je zriedkavou komplikáciou monochoriálnej gravidity. Predstavujeme prípad gravidity, počas ktorej opakované merania a rozdiel v echogenite placenty potvrdili prebiehajúcu sekvenciu. Pri splnení súčasných kritérií založených na meraní vrcholovej systolickej rýchlosti arteria cerebri media sme diagnostikovali prvé až druhé štádium sekvencie. V ďalšom priebehu došlo k zníženiu rozdielu uvedenej rýchlosti s postupným rozvojom miernej anémie u donora s následným vznikom rastovej reštrikcie. Pravdepodobným kauzálnym faktorom bol spontánny uzáver interfetálnych spojok s alteráciou rastu plodu na podklade prechodnej anémie u donora. Alterácia rastu môže byť vysvetlená procesom makroautofágie na podklade hypoxie indukovanej anémiou. Pôvodne prebiehajúcu sekvenciu dokumentuje postnatálny vzhľad placenty.

Selective intrauterine restriction as a complication of originally ongoing so-called twin-anemia-polycythemia sequence in monochorial biamnial twins
Twin anemia-polycythemia sequence is a rare complication of monochorionic pregnancy. We report the case, in which repeated measurements and placental echogenicity difference confirmed the complication. According to the current classification dependent on the measurement of peak systolic velocity in the middle cerebral artery, we diagnosed the first and second stage of the sequence. Later in pregnancy, the difference in peak systolic velocity in the middle cerebral artery decreased with the development of mild donor’s anemia and its intrauterine growth restriction. Spontaneous closure of inter-fetal anastomoses and prior donor’s anemia throughout the pregnancy is a possible causal factor. Growth alteration was probably caused by fetal hypoxia induced by anemia leading to the macroautophagy. The sequence was confirmed by postnatal appearance of the placenta.
Keywords: TAPS, delta MoM MCA-PSV, sIUGR
TAPS delta MoM MCA-PSV sIUGR
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 86 – 89
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by