Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
SEXUÁLNY ŽIVOT PRI FORSÍROVANOM PLÁNOVANOM RODIČOVSTVE
M. GÁBOR, E. LACKOVÁ, A. ČUNDERLÍK, K. JANDOVÁ , I. RUSŇÁK
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Úvod: Svetová zdravotnícka organizácia považuje reprodukčné a sexuálne zdravie za prioritu celej populácie. K reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu patrí v prvom rade plánované rodičovstvo. Keď hovoríme o sexuálnom a reprodukčnom zdraví ženy, treba brať do úvahy vplyv celého radu faktorov, ako je nepohoda, napätie, psychika, stres, ktoré ovplyvňujú nielen správanie ženy, ale aj hormonálne procesy v organizme. Štatistiky uvádzajú, že asi v šiestich percentách sa pod poruchy plodnosti a forsírované rodičovstvo ženy podpisuje jej psychika. Cieľom nášho príspevku je informovať o narastajúcom probléme forsírovaného rodičovstva. Na základe možností posúdenia kvality sexuálneho života, prežívania a hodnotenia sexuálnych funkcií žien sme sa rozhodli pre výskum dotazníkovým šetrením. Tvorba otázok v dotazníku bola inšpirovaná obsahom dotazníka: Index sexuálnej funkcie (FSFI – the Female Sexual Function Index).

SEXUAL LIFE IN FORSULATED PLANNED PARENTING
Introduction: The World Health Organization considers reproductive and sexual health as a priority of the whole population. Reproductive and sexual health are primarily connected with planned parentg. When talking about the sexual and reproductive health of a woman, we need to bear in mind number of factors, such as discomfort, tension, psyche, stress which can affect not only woman behavior but also woman’s hormonal processes. Statistics show that woman’s psyche can has influence to fertility disorders and forsulated planned parenting in about six percent. The main goal of our topic is to inform about the growing problem of forsulated parenting. Based on the quality of sexual life and evaluation of sexual functions of women, we decided to research by questionnaire survey. Questionnaire was inspired by the content of the questionnaire: Female Sexual Function Index (FSFI).
Keywords: sexual life, planned pregnancy, parenting
sexuálny život plánované tehotenstvo rodičovstvo
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 137 – 141
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by