Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Sledovanie rizikového profilu a efektu liečby gliklazidom mr v skupine diabetikov 2. typu starších ako 60 rokov program diasave
Ivan Tkáč, Lucia Baldaufová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2006
1 542 pacientov s diabetom 2. typu starších ako 60 rokov bolo zaradených do programu DIASAVE, ktorého cieľom bolo charakterizovať rizikový profil diabetikov 2. typu liečených v ambulanciách praktických diabetológov a zistiť možnosti dosiahnutia cieľových hladín glykovaného hemoglobínu v priebehu 6 mesiacov. Gliklazid MR v dávke 30-120 mg bol pridaný v dvojstupňovej titrácii k dovtedajšej liečbe, ktorou boli režimové opatrenia alebo monoterapia metformínom. Dávka gliklazidu bola titrovaná nahor tak, aby boli v priebehu 6 mesiacov dosiahnuté cieľové hodnoty glykovaného hemoglobínu (HbA1c) < 6,5 %. S výnimkou o niečo vyššieho veku a nižších hladín HbA1c sa rizikový profil diabetikov v programe DIASAVE v ostatných rizikových faktoroch významnejšie nelíšil od profilu 1 471 novodiagnostikovaných diabetikov 2. typu zisteného v našej predchádzajúcej epidemiologickej štúdii (1). Liečba gliklazidom MR v priebehu 6 mesiacov viedla k zníženiu HbA1c v rozmedzí 1,4-1,7 % v skupinách diabetikov starších ako 60 rokov, ktorí boli predtým bez farmakologickej liečby, alebo boli liečení monoterapiou metformínom. Toto zníženie HbA1c sa premietlo do zníženia vypočítaného 10-ročného absolútneho rizika rozvoja fatálnej ICHS v rozmedzí 3,1-6,1 %, pričom najväčší prínos liečby sa pozoroval u diabetikov liečených monoterapiou metformínom. Liečba gliklazidom MR bola efektívnou súčasťou liečby diabetu a prispela k zlepšeniu glykemickej kompenzácie ako rizikového faktora pre rozvoj mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií.
diabetes mellitus 2. typu glykemická kompenzácia prevencia komplikácií gliklazid MR
Interná med. 2006; 6 (10): 551-554
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by