Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Špecifické aspekty manažmentu pacientov s hyperglykémiou na enterálnej a parenterálnej výžive, 2. časť
Miroslav Paľko
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Diabetes mellitus je skupina chronických, etiopatogeneticky heterogénnych ochorení, ktorých základným rysom je hyperglykémia. Je sprevádzaný komplexnou poruchou metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín. Sekundárne vzniká porucha hydrominerálneho metabolizmu. Stabilná koncentrácia glukózy v krvi vo fyziologickom rozmedzí je nevyhnutná pre normálne fungovanie organizmu. Stavy spojené s akútnymi alebo chronickými odchýlkami v zmysle hyper- alebo hypoglykémie významne alterujú zdravotný stav pacienta. Treba počítať s faktormi ovplyvňujúcimi metabolický stav a glykémiu, ako je samotné ochorenie, druh operácie, hladovanie, infekcia a podávanie anestetík alebo rôznych liekov. Parenterálna výživa musí byť individuálne prispôsobená nutričnému stavu pacienta, aktuálnym potrebám pacienta a orgánovým komplikáciám. Hyperglykémia je úzko spojená s mnohými zhoršenými klinickými výsledkami pri ochoreniach u kriticky chorých v nemocničnej starostlivosti. Napriek nevyváženým výsledkom klinických štúdií snaha o dosiahnutie normoglykémie zostáva dôležitou úlohou u hospitalizovaných pacientov. Menej prísne glykemické ciele vedú k zníženému počtu hypoglykémií, čo je klinický benefit. Dobrá glykemická kompenzácia zlepšuje stav pacientov. Hyperglykémia, hypoglykémia a najmä časté výkyvy – variabilita glykémií sú markery horšej prognózy kriticky, ale aj nie kriticky chorých pacientov.

Specific aspects of management of patients with hyperglycemia in enteral and parenteral nutrition
Diabetes mellitus is a group of chronic, etiopathogenetically heterogeneous diseases, the main feature of which is hyperglycemia. It is accompanied by a complex disorder of the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Secondarily, a hydromineral metabolism disorder occurs. Stable blood glucose concentration within the physiological range is essential for the normal functioning of the body. Conditions associated with acute or chronic deviations in the sense of hyper or hypoglycemia significantly alters the state of health of the patient. Factors influencing metabolic status and glycemia, such as the disease itself, type of surgery, stroke, infection and administration of anesthetics or various medications, should be considered. Parenteral nutrition must be individually tailored to the patient’s nutritional status, current needs of the patient, and organ complications. Hyperglycemia is closely associated with many debilitated clinical outcomes in critically ill patients in hospital care. Despite the unbalanced outcome of clinical trials, attempting to achieve normoglycemia remains an important role in hospitalized patients. Less strict glycemic goals lead to a reduced number of hypoglycemia, which is a clinical benefit. Good glycemic compensation improves the condition of patients. Hyperglycaemia and hypoglycaemia, and in particular frequent fluctuations – glycemic variability are markers of worse prognosis for critically and not critically ill patients.
Keywords: diabetes mellitus, enteral nutrition, parenteral nutrition, hyperglycaemia, hypoglycemia
diabetes mellitus enterálna výživa parenterálna výživa hyperglykémia hypoglykémia
Interná med. 2019; 19 (1): 25-28
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by